Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - System argentyński
numer data wpisu postanowienie branża
859 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Zostanie obciążony kosztami opłaty administracyjnej, która zostanie potrącona z opłaty zwrotnej w wysokości 95% opłaty zwrotnej"
System argentyński
858 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Wstępujący akceptuje i przyjmuje jednocześnie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy"
System argentyński
857 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Wstępujący do programu oświadcza, iż produkt przeznaczony zostanie na nakłady do jego majątku odrębnego, w przeciwnym wypadku, MFRR wyznacza współmałżonkowi Wstępującego do programu 3 dni na potwierdzenie niniejszej umowy...
System argentyński
747 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"W przypadku odstąpienia Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 lub MFRR przed przyznaniem dokumentu przydziału produktu strona odstępująca zapłaci drugiej stronie odstępne w wysokości 4 % wartości zestawu, który obejmuje...
System argentyński
746 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"Uczestnik, który został wykluczony z gremium oraz Wstępujący, który zrezygnuje z uczestnictwa w programie zapłaci MFRR karę umowną w wysokości 4 % wartości zestawu, który obejmuje niniejsza umowa. Kara umowna może być...
System argentyński
745 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"W stosunku do uczestnika gremium, który nie zrealizował przydzielonego produktu podczas zgromadzenia przydziałowego, a który: nie zapłacił dwóch rat, spowoduje anulowanie przydziałowego produktu z możliwością jednoczesnego...
System argentyński
744 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"W stosunku do Uczestnika, który nie zrealizował przydzielonego produktu podczas zgromadzenia przydziałowego, a który: a) nie dokonał w terminie wpłaty jednej raty miesięcznej zostaną naliczone odsetki w wysokości 0,1 % za...
System argentyński
743 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"W stosunku do uczestnika gremium, któremu przydzielono produkt, a nie wpłacił w terminie zaoferowanej ilości rat kompletnych zgodnie z § 8 pkt 4 zostaną naliczone odsetki w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki licząc od dnia...
System argentyński
742 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"W stosunku do Uczestnika gremium, któremu przydzielono produkt, a nie uiścił opłaty przydziałowej w oznaczonym terminie, w myśl postanowień § 8 pkt 3 zostaną naliczone odsetki w wysokości 0, 1 % za każdy dzień zwłoki licząc od...
System argentyński
741 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"W stosunku do uczestnika gremium, któremu nie przydzielono jeszcze produktu, a który: nie dokonał w terminie wpłaty jednej raty miesięcznej zostaną naliczone odsetki w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki"
System argentyński
740 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"Z tytułu dokonania cesji pobierana jest opłata w wysokości 1 % wartości obowiązującego Uczestnika gremium zestawu kwotowego"
System argentyński
739 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"Uczestnik gremium, któremu przydzielono produkt, a który zrezygnował lub nie wpłacił w terminie kwoty wynikającej z zaoferowanych rat kompletnych, zostaje cofnięty przydział produktu z możliwością odsunięcia go od zgromadzenia...
System argentyński
738 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"Uczestnik gremium, któremu przydzielono produkt poprzez wkład własny zobowiązany jest do wpłaty kwoty wnikającej z pomnożenia ilości oferowanych rat przez wartość miesięcznej raty kompletnej w terminie czternastu (14) dni,...
System argentyński
737 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"Uczestnik gremium, któremu przydzielono Produkt dokona wpłaty opłaty przydziałowej w wysokości określonej na pierwszej stronie Umowy, w terminie do czternastu (14) dni licząc od daty nadania na poczcie zawiadomienia o...
System argentyński
736 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"Uczestnikowi gremium przysługuje prawo do kompensaty oferowanego wkładu własnego: b. kompensata to możliwość rozliczenia oferowanych rat w formie bezgotówkowej poprzez pomniejszenie wartości przydziału o kwotę wynikającą z...
System argentyński
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: