Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - System argentyński
numer data wpisu postanowienie branża
694 2006-04-07 Sygn. akt XVII Amc 37/03
"Pierwszy akt asygnacyjny dla Inwestora Programu odbędzie się nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu zebrania przez Omegę wystarczającej liczby Inwestorów Programu z zastrzeżeniem § 4 ust 3, w terminie ustalonym...
System argentyński
693 2006-04-07 Sygn. akt XVII Amc 37/03
"Nie dochowanie powyższych warunków pozbawia Inwestora Programu uczestnictwa w danym akcie asygnacyjnym, poprzez cofnięcie przyznanego towaru. Cofnięty towar powiększy fundusz danego programu w następnym akcie asygnacyjnym"
System argentyński
692 2006-04-07 Sygn. akt XVII Amc 37/03
"Inwestor Programu zostanie przez Omegę w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od zawarcia umowy zawiadomiony o terminie pierwszego przydziału środków pieniężnych w ramach jego Programu. O ile w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od...
System argentyński
622 2006-03-13 Sygn. akt XVII Amc 32/04
"Członkom wykluczonym Carion S.A. zwróci kwoty wniesione po odjęciu składki członkowskiej, opłat manipulacyjnych (+VAT) ewentualnych kosztów ubezpieczeń oraz odsetek za opóźnienie. Do czasu ogłoszenia wykluczenia członek...
System argentyński
621 2006-03-13 Sygn. akt XVII Amc 32/04
"Strony nieodwołalnie rezygnują z prawa podważenia niniejszego statutu"
System argentyński
620 2006-03-13 Sygn. akt XVII Amc 32/04
"Nabywca składając podpis pod niniejszym Statutem oświadcza, że powyższe zasady rozliczeń zrozumiał, akceptuje i jako zgodne z jego wolą podważać ich nie zechce"
System argentyński
619 2006-03-13 Sygn. akt XVII Amc 32/04
"Członkom wykluczonym Carion zwróci kwoty wniesione po odjęciu składki członkowskiej, naliczonych opłat manipulacyjnych (+VAT), ewentualnych kosztów ubezpieczenia oraz odsetek za opóźnienie. Do czasu ogłoszenia otrzymania...
System argentyński
570 2005-11-04 Sygn. akt XVII Amc 27/02
"Sprawy wymagające rozstrzygnięcia sądowego będą prowadzone przed sądami dla miasta stołecznego Warszawy"
System argentyński
569 2005-11-04 Sygn. akt XVII Amc 27/02
"Po zakończeniu planu ratalnego lub w szczególnym wypadku omówionym w części kończącej Art. 19, AICE powinna przystąpić do dokonywania zwrotów rat czystych w oparciu o środki tworzące aktualny fundusz grupy. W tym celu w...
System argentyński
568 2005-11-04 Sygn. akt XVII Amc 27/02
"Podpisanie aneksu do umowy, określającego zobowiązania asygnowanego Klienta, wynikające z faktu odebrania samochodu"
System argentyński
567 2005-11-04 Sygn. akt XVII Amc 27/02
"AICE nie może odmówić Klientowi prawa przystąpienia do Systemu poza przypadkami nieobjęcia go przez firmę ubezpieczeniową ubezpieczeniem na życie"
System argentyński
566 2005-11-04 Sygn. akt XVII Amc 27/02
"Klient przystępuje do Systemu po przyjęciu do wiadomości i podpisaniu Umowy, zawierającej jego dane osobowe i po złożeniu oświadczenia o stanie zdrowia"
System argentyński
506 2005-09-07 Sygn. akt XVII Amc 33/01
"W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości technicznych AICE upoważniona jest do rozliczenia grupy zgodnie z art. 19 zdanie 2 (...) na podstawie którego (...) AICE powinna przystąpić do dokonywania zwrotów rat czystych w...
System argentyński
505 2005-09-07 Sygn. akt XVII Amc 33/01
"W momencie zakończenia planu ratalnego grupy AICE przystąpi do przekazania klientom, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w systemie, wniesionych przez nich rat czystych"
System argentyński
504 2005-09-07 Sygn. akt XVII Amc 33/01
"Cena usługi AICE pokrywa koszty obsługi przez cały czas ważności planu ratalnego danej grupy"
System argentyński
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: