Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
4845 2013-06-12 XVII AmC 5760/11
"W czasie trwania imprezy Klient zobowiązany jest stosować się do wskazówek pilota grupy lub rezydenta. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli Klient...
Turystyka
4831 2013-06-07 XVII AmC 3499/12
"Reklamacje i skargi mogą być zgłaszane w okresie 7 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przyczyną reklamacji"
Turystyka
4830 2013-06-07 XVII AmC 3499/12
"Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych. Przewoźnik ma prawo obciążyć Pasażera kosztami związanymi z jakimikolwiek szkodami spowodowanymi przez Pasażera, związanymi...
Turystyka
4701 2013-05-22 XVII AmC 1161/10
"Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Poltur Polska"(pkt IX 5. Warunków uczestnictwa Poltur...
Turystyka
4700 2013-05-22 XVII AmC 1161/10
"Strony ograniczają odpowiedzialność odszkodowawczą Organizatora za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turytycznej względem każdego Klienta, który podpisał...
Turystyka
4699 2013-05-22 XVII AmC 1161/10
"Jeżeli Klient rezygnuje z innych powodów, Organizator zachowuje prawo do zatrzymania pełnej ceny należnej za usługę"(pkt VI.5 zd. 2 Warunków uczestnictwa Poltur Polska)
Turystyka
4698 2013-05-22 XVII AmC 1161/10
"W przypadku określonym w ust. 1, Klient zobowiązany do uiszczenia odstępnego w rozumieniu art. 396 K.C. w następujących wysokościach: a) 50 PLN od osoby, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie dłuższym niż 45 dni przed datą...
Turystyka
4691 2013-05-22 XVII AmC 3330/10
"W przypadku rezygnacji przez klienta z uczestnictwa Organizator będzie pobierał opłaty w następującej wysokości: 20% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej do 30 dnia włącznie przed terminem wyjazdu 50% ceny - przy rezygnacji...
Turystyka
4504 2013-04-12 XVII AmC 5420/11
"W ramach realizacji imprezy OK TOURS sporządza dokumentację fotograficzną, z której najciekawsze zdjęcia mogą być użyte w kolejnych edycjach katalogu i na stronie internetowej"
Turystyka
4503 2013-04-12 XVII AmC 5420/11
"OK TOURS zastrzega sobie prawo zmiany rozkladu jazdy autokaru i rozkładu lotów"
Turystyka
4464 2013-04-10 XVII AmC 5379/11
"Podczas imprez młodzieżowych w przypadku aroganckiego zachowania, wybryków chuligańskich WONDERLANDS zastrzega sobie prawo odesłania Uczestnika do domu na koszt rodziców/opiekunów, którzy ponoszą materialną odpowiedzialność za...
Turystyka
4373 2013-03-20 XVII AmC 3329/10
"Nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony Klienta znane mu przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody"
Turystyka
4331 2013-03-07 XVII AmC 2989/10
"Wszelkie reklamacje powinny być wniesione pisemnie do biura Organizatora w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty zakończenia imprezy"
Turystyka
4325 2013-02-27 XVII AmC 5391/12
"Klient zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora umożliwiającym realizację programu imprezy, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca...
Turystyka
4289 2013-02-22 XVII AmC 319/12
"godziny przelotu mogą ulec zmianie"
Turystyka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: