Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
3789 2012-10-05 XVII AmC 1360/11
"Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (...) ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki"
Turystyka
3742 2012-09-18 XVII AmC 2390/12
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad regulaminu, obowiązującego terminu promocji w każdym czasie trwania niniejszej promocji bez podania przyczyny"
Turystyka
3652 2012-08-21 XVII AmC 3328/10
"Klient odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone z jego winy i osób niepełnoletnich, pozostających pod jego prawną opieką i ma obowiązek zapłacić za dokonane szkody w miejscu ich powstania z własnych środków"
Turystyka
3647 2012-08-21 XVII AmC 5419/11
"Pol-Travel zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Klienta-Uczestnika do celów marketingowych (katalogi, foldery, strony www i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało...
Turystyka
3646 2012-08-21 XVII AmC 5419/11
"Pol-Travel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy, nie stosuje się do zasad współżycia społecznego, bądź narusza...
Turystyka
3611 2012-08-17 XVII AmC 3566/10
"Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta"
Turystyka
3610 2012-08-17 XVII AmC 3566/10
"Koszty ponoszone przez Klienta w razie jego rezygnacji z imprezy: - 50 zł od osoby, jeżeli rezygnacja nastąpiła powyżej 30 dni przed imprezą, - 20 % wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła pomiędzy 29-21 dniem...
Turystyka
3591 2012-08-09 XVII AmC 3510/10
"Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania kursu, szkolenia, imprezy z przyczyn leżących po jego stronie"
Turystyka
3544 2012-08-08 XVII AmC 5503/11
"Podane ceny będą przeliczane wg kursu sprzedaży walut Banku PEKAO SA w dniu pełnej wpłaty"
Turystyka
3511 2012-08-06 XVII AmC 2663/10
"Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód w czasie trwania imprezy w miejscu ich powstania (hotel, autokar, prom, itp.)"
Turystyka
3508 2012-08-06 XVII AmC 3146/10
"Koszty rezygnacji z imprezy, które Uczestnik jest zobowiązany zapłacić wynoszą: powyżej 30 dni - 30% ceny imprezy; od 30 do 22 dni - 50% ceny imprezy; od 21 do 15 dni - 75% ceny imprezy; od 14 do 1 dnia - 90% ceny imprezy"
Turystyka
3504 2012-08-06 XVII AmC 3902/10
"Jeżeli Klient: 1) nie zgłosi pisemnie rezygnacji z imprezy w ciągu 3 dni od zawiadomienia przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki"
Turystyka
3503 2012-08-06 XVII AmC 3905/10
"Biuro nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Klienta ponad kwotę rzeczywistej wartości szkody, ograniczając ją do dwukrotności ceny imprezy"
Turystyka
3502 2012-08-06 XVII AmC 3903/10
"Niewykorzystanie przez Klienta wszystkich świadczeń zapewnionych w czasie trwania imprezy i objętych programem, nie może być podstawą żądania obniżenia ceny imprezy turystycznej lub wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystanie...
Turystyka
3501 2012-08-06 XVII AmC 3904/10
"Klient pokrywa koszty wyrządzonych przez siebie lub jego gości szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania"
Turystyka
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: