Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
3087 2012-04-17 XVII AmC 256/11
"Organizator nie dokonuje zwrotu ceny imprezy ani wartości poszczególnych świadczeń objętych Umową, jeżeli Klient nie uczestniczył w całości lub w części imprezy, czy też nie wykorzystał w całości lub w części opłaconych...
Turystyka
3085 2012-04-17 XVII AmC 1769/10
"Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, jeżeli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum lub jej przeprowadzenie jest utrudnione lub niebezpieczne z powodów niezależnych od organizatorów"
Turystyka
3073 2012-04-17 XVII AmC 1678/11
"W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Klienta dokonuje się potrąceń: a. przy rezygnacji do 31 dnia przed datą rozpoczęcia kolonii - 50 zł opłaty manipulacyjnej, b. przy rezygnacji od 30 do 15 dni przed datą...
Turystyka
3072 2012-04-17 XVII AmC 1680/11
"Organizator nie zwraca należności za świadczenia niewykorzystane przez Uczestnika"
Turystyka
3071 2012-04-17 XVII AmC 1669/11
"Organizator ma prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby uczestników, jednakże nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej ceny (§ 4 pkt 2)"
Turystyka
3070 2012-04-17 XVII AmC 1668/11
"Koszty odstąpienia przez Uczestników imprezy od umowy z przyczyn leżących po ich stronie liczone od osoby: a) powyżej 45 dni przed datą imprezy - opłata manipulacyjna 200 zł od każdego uczestnika imprezy b) od 44 do 30...
Turystyka
3069 2012-04-17 XVII AmC 1667/11
"Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy lub osób, nad którymi sprawuje opiekę. Straty powstałe z tego tytułu Uczestnik pokrywa na miejscu wyrządzonej szkody"
Turystyka
3065 2012-04-17 XVII AmC 1349/10
"Touroperator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały przez Uczestnika wykorzystane w całości lub części z jego winy, np.: spóźnienie się na zbiórkę, awaria środka transportu przy imprezach z dojazdem własnym,...
Turystyka
3064 2012-04-17 XVII AmC 1348/10
"Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia, znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy"
Turystyka
3063 2012-04-17 XVII AmC 1347/10
"Uzupełnienia składanych reklamacji mogą być składane w biurze, które sprzedało imprezę nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia. Niezbędnym warunkiem rozpatrywania reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej...
Turystyka
3059 2012-04-17 XVII AmC 1677/11
"Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania"
Turystyka
3058 2012-04-17 XVII AmC 1676/11
"Nie mogą być przedmiotem roszczeń znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia lub niewygody"
Turystyka
3057 2012-04-12 XVII AmC 2203/10
"Klient rezygnując z udziału w imprezie składa oświadczenie pisemne i ponosi następujące koszta: - 20% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy, - 30% ceny imprezy przy rezygnacji od...
Turystyka
3028 2012-04-11 XVII AmC 3160/10
"Niewykorzystanie w trakcie Imprezy przez Klienta wszystkich świadczeń /z przyczyn leżących po stronie Klienta/ nie uprawnia do zwrotu zapłaconej należności"
Turystyka
3027 2012-04-11 XVII AmC 3008/11
"Dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Apteki"
Turystyka
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  • Adres publikacyjny: