Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
2821 2012-02-22 XVII AmC 292/09
"Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych przez Uczestnika świadczeń z jego winy (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu)"
Turystyka
2820 2012-02-22 XVII AmC 292/09
"Biuro zwraca całą wpłatę za udział w imprezie w wypadku (...) odstąpienia Uczestnika od umowy w przypadku wzrostu ceny imprezy o więcej niż 10 %"
Turystyka
2819 2012-02-22 XVII AmC 292/09
"Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach, takich jak: zmiany kursów walut przekraczające 5% taryf przewozowych, cen paliw, przepisów podatkowych itp. Nie później jednak niż 20 dni przed datą...
Turystyka
2818 2012-02-22 XVII AmC 3496/10
"Biuro zastrzega sobie prawo zmian terminów, tras lub odwołania imprezy / na skutek działania siły wyższej, decyzji władz państwowych, braku minimalnej ilości uczestników itp./, o czym w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem...
Turystyka
2817 2012-02-22 XVII AmC 2216/10
"Uczestnik winien zgłosić do Biura skargę na piśmie w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy - w przeciwnym razie reklamacje mogą być nie rozpatrzone"
Turystyka
2816 2012-02-22 XVII AmC 3565/10
"B.P. Fun Tour zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn leżących po stronie kontrahenta, w przypadku działania czynników "siły wyższej"oraz w przypadku braku odpowiedniej liczby...
Turystyka
2815 2012-02-22 XVII AmC 2203/10
"Klient rezygnując z udziału w imprezie składa oświadczenie pisemne i ponosi następujące koszta: - 20% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy, - 30% ceny imprezy przy rezygnacji od...
Turystyka
2814 2012-02-22 XVII AmC 2078/10
"Ustala się jako miejscowo właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów Sąd we Wrocławiu"
Turystyka
2813 2012-02-22 XVII AmC 2078/10
"W przypadku rezygnacji Uczestnika z Imprezy organizator ma prawo dokonać potrąceń w wysokości: - 2% ceny Imprezy (opłata manipulacyjna) - rezygnacja do 30 dni przed Imprezą - 30% ceny Imprezy - rezygnacja między 29 a 14...
Turystyka
2812 2012-02-22 XVII AmC 2078/10
"Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy turystycznej do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta, jednak nie wyższej niż do wysokości 150% ceny...
Turystyka
2809 2012-02-22 XVII AmC 1182/10
"Jeżeli Klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca: a) przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy 60 zł, b) przy rezygnacji między 35 a 28 dniem - 25% ceny imprezy...
Turystyka
2808 2012-02-22 XVII AmC 1181/10
"Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych przez uczestnika świadczeń z jego winy (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu)."
Turystyka
2807 2012-02-22 XVII AmC 231/11
"Lemitours zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku zbyt małej ilości uczestników."
Turystyka
2806 2012-02-22 XVII AmC 230/11
"W żadnym przypadku odpowiedzialność Lemitours nie może być wyższa niż faktyczna wartość zaistniałej szkody, a w razie całkowitego nie wywiązania się z zobowiązań nigdy nie wyższa niż cena podstawowa imprezy."
Turystyka
2805 2012-02-22 XVII AmC 229/11
"Lemitours nie dokonuje zwrotu kosztów świadczeń niewykorzystanych przez uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, np. spóźnienie lub niestawienie się w miejscu zbiórki, niewykorzystanie posiłków, odmowa udziału w...
Turystyka
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • Adres publikacyjny: