Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
2699 2011-11-07 XVII AmC 2417/10
"Biuro dokonuje następujących potrąceń (niezależnie od daty podpisania umowy) a) do 35 dni przed datą wyjadu, opłatę manipulacyjną 70 zł, b)...
Turystyka
2698 2011-11-07 XVII AmC 2633/10
"Biuro określa, iż sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z treści umów zawieranych z Uczestnikami będzie sąd właściwy z uwagi na miejsce położenia siedziby głównej Biura"
Turystyka
2697 2011-11-07 XVII AmC 2632/10
"Reklamacje wnosi się do Biura w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy"
Turystyka
2696 2011-11-07 XVII AmC 2670/10
"Uczestnik ponosi następujące koszty w przypadku rezygnacji z imprezy: 4. zaliczkę przy rezygnacji na 30-22 dni przed datą wyjazdu, 5. 50% ceny imprezy przy rezygnacji na 21-14 dni przed datą wyjazdu, 6. 75% ceny imprezy...
Turystyka
2695 2011-11-07 XVII AmC 2637/10
"Axel Travel nie zwraca świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy, z winy leżącej po jego stronie"
Turystyka
2694 2011-11-07 XVII AmC 2638/10
"Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie trwania imprezy, zarówno przez siebie jak i pozostałe osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką i zobowiązany jest pokryć szkodę na miejscu jej powstania"
Turystyka
2693 2011-11-07 XVII AmC 2680/10
"W przypadku odstąpienia Klienta od udziału w imprezie z przyczyn nie leżąccyh po stronie Organizatora (jak np. odmowa wydania paszportu, brak wizy, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, choroba, sprawy...
Turystyka
2692 2011-11-07 XVII AmC 2671/10
"Reklamacje dotyczące realizacji umowy winny być natychmiast zgłoszone kierownikowi grupy lub pilotowi w trakcie trwania imprezy w formie pisemnej, a następnie w biurze organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy."
Turystyka
2691 2011-11-07 XVII AmC 137/10
"Koszty związane z rezygnacją z imprezy: - każdego Uczestnika rezygnującego z imprezy obciążają opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN, jeśli rezygnacja nastąpiła powyżej 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy; - 30% ceny...
Turystyka
2688 2011-11-02 XVII AmC 2403/10
"Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Wówczas klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty do potrącenia: a) 50 zł/osoby...
Turystyka
2684 2011-11-02 XVII AmC 2225/10
"Jeżeli Skarżący nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji w czasie pobytu, to może zgłosić reklamacje w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy wyłącznie listem poleconym na adres siedziby B.P. Filoktitis, z...
Turystyka
2683 2011-11-02 XVII AmC 2224/10
"W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana"
Turystyka
2682 2011-11-02 XVII AmC 992/11
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dotarcia uczestnika na miejsce zbiórki z przyczyn niezależnych od niego (opóźnienia środków transportu, strajki, blokady, wypadki itp.)"
Turystyka
2681 2011-11-02 XVII AmC 991/11
"Organizator zastrzega sobie możliwść odwołania imprezy przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników (...)"
Turystyka
2680 2011-11-02 XVII AmC 990/11
"Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie imprezy podczas jej trwania w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych lub z innych przyczyn niezależnych od organizatora"
Turystyka
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  • Adres publikacyjny: