Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
2948 2012-03-23 XVII AmC 2018/10
"Strony zgodnie ustalają, że właściwym miejscowo jest sąd miejsca zawarcia umowy"
Turystyka
2941 2012-03-01 XVII AmC 3156/10
"Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie lub osoby współtowarzyszące szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania"
Turystyka
2940 2012-03-01 XVII AmC 3156/10
"Klientowi nieprzysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub policję"
Turystyka
2937 2012-03-01 XVII AmC 3558/10
"Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli klient zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje...
Turystyka
2933 2012-03-01 XVII AmC 2628/10
"Victoria Travel z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami: a) opłata manipulacyjna 50 PLN, jeśli rezygnacja została złożona wcześniej niż na 30 dni przed dniem...
Turystyka
2931 2012-03-01 XVII AmC 2933/10
"Reklamacje z tytułu dostrzeżonych wad lub usterek w wykonaniu umowy Klient może złożyć na piśmie w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy w miejscu zawarcia umowy lub w siedzibie organizatora imprezy podanej na Umowie...
Turystyka
2927 2012-03-01 XVII AmC 2959/10
"Sprawy sporne rozpatrywał będzie sąd wlaściwy dla siedziby Italia Travel Service Sp. z o.o."
Turystyka
2926 2012-03-01 XVII AmC 2958/10
"Udokumentowaną, pisemną reklamację należy przedstawić najpóźniej 7 dni od daty zakończenia imprezy"
Turystyka
2925 2012-03-01 XVII AmC 2957/10
"W przypadku rezygnacji Klienta, Biuro potrąca: - 20% całkowitej ceny imprezy jeżeli rezygnacja nastąpiła nie później niż 30 dni przed planowanym wyjazdem - 50% całościowych kosztów imprezy w przypadku złożenia rezygnacji w...
Turystyka
2922 2012-02-29 XVII AmC 3003/10
"Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahentów, zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń z wniesionych przez Uczestnika opłat według zasad: - w przypadku rezygnacji w terminie 40 lub...
Turystyka
2921 2012-02-29 XVII AmC 3002/10
"Reklamację pisemną należy złożyć pilotowi podczas trwania imprezy lub dostarczyć w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy do Biura, a Biuro winno udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji"
Turystyka
2826 2012-02-22 XVII AmC 292/09
"Nie uważa się za wadę usługi niedopełnienie warunków umowy uczestnika lub osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z usługodawcą albo wynikające z okoliczności, za które Biuro nie odpowiada (np. warunki...
Turystyka
2824 2012-02-22 XVII AmC 292/09
"Wysokość odszkodowania nie może przekraczać sumy, którą Uczestnik zapłacił za świadczenia w chwili podpisania umowy."
Turystyka
2823 2012-02-22 XVII AmC 292/09
"Uczestnik ma prawo złożyć w Biurze reklamację w razie nienależytego wykonania umowy, w terminie 14 dni od zakończenia imprezy z zastrzeżeniem pkt 16 d i 16 e"
Turystyka
2822 2012-02-22 XVII AmC 292/09
"Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca: a) w przypadku imprezy turystycznej - przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy - 10% ceny imprezy od osoby, -...
Turystyka
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  • Adres publikacyjny: