Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
3146 2012-05-08 XVII AmC 3142/10
"Biuro nie zwraca żadnych kwot za świadczenia nie wykorzystane z winy Nabywcy"
Turystyka
3129 2012-05-08 XVII AmC 2098/10
"Klient zobowiązuje się do pokrycia szkód powstałych z jego winy i przez siebie wyrządzonych oraz przez nieletnich będących pod jego opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu ich powstania"
Turystyka
3128 2012-05-08 XVII AmC 3163/10
"Niewykorzystanie przez uczestnika usług objętych programem z przyczyn leżących po jego stronie, nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia"
Turystyka
3127 2012-05-08 XVII AmC 3163/10
"Koszty ponoszone przez Uczestnika imprez indywidualnych w przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po jego stronie: - przed 30 dniem przed terminem przyjazdu: koszty manipulacyjne w wysokości 50 - złotych, - od 30 do 15 dni...
Turystyka
3126 2012-05-08 XVII AmC 3158/10
"Ewentualne reklamacje (wyłącznie na piśmie i potwierdzone przez pilota-przewodnika) Biuro przyjmuje do 10 dni od daty zakończenia imprezy i rozpatruje w ciągu 30 dni"
Turystyka
3125 2012-05-08 XVII AmC 3158/10
"Nomada Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Spółka z o.o. nie zwraca świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie"
Turystyka
3124 2012-05-08 XVII AmC 2418/10
"Po powrocie Klient może przedłożyć pod adresem A.T. "Jan"Chorzów pisemną reklamację związaną z realizacją postanowień niniejszej umowy w terminie do 7 dni od zakończenia turnusu."
Turystyka
3123 2012-05-08 XVII AmC 527/10
"Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec BT DZtour i jego kontrahentów za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką, opłacając odszkodowanie w miejscu ich powstania"
Turystyka
3122 2012-05-08 XVII AmC 252/11
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony, skradziony lub zniszczony w czasie imprezy bagaż Uczestnika"
Turystyka
3121 2012-05-08 XVII AmC 2436/10
"Wszelkie spory pomiędzy Biurem i Uczestnikiem w sprawach zawartej między nimi umowy są rozstrzygane przez właściwy Sąd w Nowym Sączu"
Turystyka
3120 2012-05-08 XVII AmC 2435/10
"W przypadku odstąpienia od umowy przez Uczestnika jest on zobowiązany do uregulowania niżej wymienionych kwot, które stanowią zwrot poniesionych kosztów organizacji Imprezy przez Biuro: - do 40 dnia przed rozpoczęciem Imprezy...
Turystyka
3114 2012-05-08 XVII AmC 3897/10
"Centrum usługowe Nemezis Paweł Dębski nie odpowiada za szkody wynikające z uchybień popełnionych przez Pośrednika przy zawieraniu umowy z Klientem"
Turystyka
3113 2012-05-08 XVII AmC 3896/10
"Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia, znane uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy"
Turystyka
3097 2012-05-08 XVII AmC 3898/10
"Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie, opłacając odszkodowanie w miejscu ich powstania"
Turystyka
3096 2012-05-08 XVII AmC 3895/10
"Jeżeli klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie Biuro potrąca: a) 100 zł przy rezygnacji do 41 dni przed rozpoczęciem imprezy b) 25% ceny między 40 a 21 dniem przed rozpoczęciem imprezy c)...
Turystyka
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  • Adres publikacyjny: