Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 256/11
Numer wpisu:3087
Data wpisu:2012-04-17
Data wydania wyroku:2011-12-20
Sygnatura akt:XVII AmC 256/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Mati World Holidays Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator nie dokonuje zwrotu ceny imprezy ani wartości poszczególnych świadczeń objętych Umową, jeżeli Klient nie uczestniczył w całości lub w części imprezy, czy też nie wykorzystał w całości lub w części opłaconych świadczeń w czasie imprezy z przyczyn: a. leżących po stronie Klienta, jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, niewykorzystanie wszystkich posiłków, dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy (art. 11 a ustawy o usługach turystycznych, Dz. U. nr 223 poz. 2268 z 2004 r. z późniejszymi zmianami); b. wynikających z decyzji władz państwowych (polskich i innych państw pobytu lub przejazdu), w szczególności decyzji dotyczących cofnięcia z granicy, nie wpuszczenia do kraju pobytu, przejazdu, których nie można było przewidzieć ani uniknąć (art. 11 a ustawy o usługach turystycznych , Dz. U. nr 223 poz. 2268 z 2004 r. z późniejszymi zmianami); c. za które, na zasadach ogólnych odpowiadają osoby trzecie, tj. inne niż pracownicy i kooperanci Organizatora, których nie można było przewidzieć ani uniknąć (art. 11 a ustawy o usługach turystycznych, Dz. U. nr 223 poz. 2268 z 2004 r. z późniejszymi zmianami); d. wynikających z działania siły wyższej (art. 11 a ustawy o usługach turystycznych, Dz. U. nr 223 poz. 2268 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)"
Branża:Turystyka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Turystyka"
numer data wpisu postanowienie branża
5998 2015-02-20 XVII AmC 7191/12
"W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun & Fun, a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów...
Turystyka
5896 2014-12-05 XVII AmC 13268/12
"Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z...
Turystyka
5851 2014-11-21 XVII AmC 1154/11
"Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21...
Turystyka
5840 2014-11-12 XVII AmC 6100/12
"Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone Organizatorowi"
Turystyka
5824 2014-10-09 XVII AmC 6101/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób...
Turystyka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: