Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
3238 2012-05-29 XVII AmC 1363/11
"Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż"
Turystyka
3233 2012-05-29 XVII AmC 3241/10
"Grupa zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności punktów planu wyprawy w trakcie trwania, jak i zmiany warunków zakwaterowania, wyżywienia i transportu na takie same lub o wyższym standardzie, co nie stanowi nienależytego...
Turystyka
3232 2012-05-29 XVII AmC 3481/10
"Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby pozwanego"
Turystyka
3230 2012-05-29 XVII AmC 3148/10
"Ewentualne spory pomiędzy Zanzi a uczestnikiem rozstrzyga Sąd Rejonowy w Warszawie właściwy dla siedziby Zanzi"
Turystyka
3228 2012-05-29 XVII AmC 3508/11
"W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana"
Turystyka
3227 2012-05-29 XVII AmC 3508/11
"Organizator lub Agent, który sprzedaje imprezę zobowiązany jest do powiadomienia Uczestnika o ewentualnej zmianie istotych warunków umowy (termin, program, standard) niezwłocznie po uzyskaniu informacji uzasadniającej taką...
Turystyka
3226 2012-05-29 XVII AmC 2990/10
"Organizator, w sytuacji rezygnacji z udziału w imprezie (odstąpienia od umowy) przez Klienta zastrzega sobie prawo do pobrania od Klienta odstępnego z tytułu poniesionych kosztów w wysokościach: 10% ceny imprezy - jeżeli...
Turystyka
3206 2012-05-29 XVII AmC 249/11
"Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania"
Turystyka
3205 2012-05-29 XVII AmC 248/11
"Wzrost ceny imprezy o więcej niż 10% upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie B.T. "Antałek"osobiście lub listem poleconym nie później niż 3 dni od daty otrzymania informacji o...
Turystyka
3202 2012-05-29 XVII AmC 2954/10
"Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej do 7 dni po zakończeniu imprezy"
Turystyka
3201 2012-05-29 XVII AmC 2953/10
"Uczestnicy zobowiązują się do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub osób będących pod ich opieką w czasie trwania Imprezy i w miejscu ich powstania"
Turystyka
3196 2012-05-15 XVII AmC 650/09
"Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby niepelnoletnie będące pod jego opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu jej powstania"
Turystyka
3188 2012-05-15 XVII AmC 414/09
"Niewykorzystanie przez klienta wszystkich świadczeń zapewnionych w czasie trwania imprezy i objętych programem nie może być podstawą żądania obniżenia ceny imprezy turystycznej lub wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystanie...
Turystyka
3187 2012-05-15 XVII AmC 414/09
"Organizator potrąci z wpłaty klienta następujące kwoty 1) równa opłacie manipulacyjnej w wysokości 150 zł w razie rezygnacji na więcej niż 35 dni przed wyjazdem na imprezę 2) 30% ceny imprezy - w razie rezygnacji na więcej...
Turystyka
3186 2012-05-15 XVII AmC 414/09
"Jeżeli Klient nie zgłosi pisemnie rezygnacji z imprezy w ciągu 3 dni od zawiadomienia - przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki"
Turystyka
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: