Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
4283 2013-02-22 XVII AmC 250/11
"Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie organizatora, albo z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub policję"
Turystyka
4246 2013-02-13 XVII AmC 1664/11
"Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd dla siedziby Student Travel s.c."
Turystyka
4245 2013-02-13 XVII AmC 3901/10
"W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Nomada Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Sp. z o.o., w tym m.in. z powodu (...), Klientowi nalicza się karę umowną, zależną od dnia rezygnacji: a) 50 PLN do 35...
Turystyka
4186 2013-01-16 XVII AmC 5703/11
"Poważne lub powtarzające się łamanie zasad może spowodować wykluczenie danej osoby z imprezy, wiążące się z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. Dalszy pobyt oraz powrót z imprezy osoba ta zobowiązana jest odbyć we...
Turystyka
4185 2013-01-16 XVII AmC 5703/11
"W razie rażącego lub uporczywego naruszenia porządku przez KLIENTA podczas imprezy, ORGANIZATOR może rozwiązać umowę z KLIENTEM w trybie natychmiastowym"
Turystyka
4141 2012-12-21 XVII AmC 3332/10
"Wszelkie spory mogące zaistnieć w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w wypadku, gdy takie rozstrzygnięcie nie będzie możliwe rozstrzygnięcie takiego sporu...
Turystyka
4128 2012-12-13 XVII AmC 1914/11
"W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w imprezie potrąca się: -10% ceny imprezy w razie rezygnacji z udziału w imprezie w terminie powyżej 50 dni przed rozpoczęciem imprezy, - 20% ceny imprezy w razie rezygnacji...
Turystyka
4110 2012-12-11 XVII AmC 2988/10
"Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków"
Turystyka
4108 2012-12-11 XVII AmC 5628/11
"W przypadku odmowy wjazdu Biuro nie gwarantuje powrotu do kraju ani zwrotu kosztów wycieczki"
Turystyka
4105 2012-12-11 XVII AmC 3331/10
"Jeżeli Klient zrezygnuje z Imprezy z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora (...) Organizator potrąca z ceny Imprezy: a) Opłatę manipulacyjną w wysokości 10% ceny Imprezy przy rezygnacji w terminie do 41 dnia przed...
Turystyka
4103 2012-12-11 XVII AmC 3173/10
"Organizator nie odpowiada za utratę mienia uczestników na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży"
Turystyka
4091 2012-12-07 XVII AmC 5579/11
"W razie rażącego naruszenia przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy zagrażającego interesom innych Uczestników Biuro może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu do miejsca...
Turystyka
4062 2012-12-03 Sygn. akt XVII AmC 5424/11
"W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy zagrażającego interesom innych Uczestników Biuro może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszystkie koszty dalszego pobytu za...
Turystyka
4056 2012-11-27 Sygn. akt XVII AmC 5018/11
"Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty lub jej części za świadczenia nie wykorzystane z jego winy"
Turystyka
4055 2012-11-27 Sygn. akt XVII AmC 1170/11
"Biuro ma obowiązek zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji. Od zwracanych kosztów nie przysługują odsetki"
Turystyka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: