Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
5457 2013-11-27 XVII AmC 5549/12
"Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów wynikające z niezależnych od niego okoliczności (np. utrudnienia w ruchu drogowym, kontrole celne, warunki pogodowe)"
Turystyka
5441 2013-11-14 VI ACa 1519/12
"Koniecznie należy powiadomić telefonicznie recepcję obiektu, jeżeli przyjazd Państwa może być opóźniony, to znaczy odbędzie się po godzinie 18.00 - w przeciwnym razie Państwa miejsce może zostać sprzedane"
Turystyka
5433 2013-11-07 XVII AmC 5348/11
"4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie, uporczywie narusza ustalony porządek lub uniemożliwia...
Turystyka
5428 2013-11-07 XVII AmC 5315/12
"Uczestnik może domagać się rekompensaty jedynie w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustaleniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane"
Turystyka
5223 2013-08-28 XVII AmC 5490/12
"Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień przewidzialnych w punkcie 9 nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania"
Turystyka
5216 2013-08-20 XVII AmC 4887/11
"Jeżeli rezygnacja Uczestnika z przyczyn niezależnych od Biura, nastąpi w terminie krótszym niż 60 dni przed rozpoczęciem Pielgrzymki, to kwota wpłacona jako "I wpłata-zaliczka"jako zadatek, stanowi pokrycie kosztów organizacji...
Turystyka
5194 2013-08-12 XVII AmC 5458/12
"Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikających z nich...
Turystyka
5193 2013-08-12 XVII AmC 5478/12
"Reklamacje dotyczące bagażu przyjmowane są przez obsługę autokaru wyłącznie w chwili jego wydania"
Turystyka
5192 2013-08-12 XVII AmC 5478/12
"Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do wartości aktualnej ceny biletu jednokierunkowego na danej linii"
Turystyka
5191 2013-08-12 XVII AmC 5478/12
"Za rzeczy przewożone poza lukiem bagażowym (bagaż podręczny, dokumenty, biżuteria, gotówka, papiery wartościowe) przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności"
Turystyka
5190 2013-08-12 XVII AmC 5478/12
"Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub odwołanie kursów powstałe z niezależnych od niego przyczyn (żywioły, decyzje wojsk i policji, odprawy graniczne lub inne)"
Turystyka
5188 2013-08-12 XVII AmC 5311/12
"Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek...
Turystyka
5187 2013-08-12 XVII AmC 5310/12
"Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych ofertą stanowiącą integralną część zawartej z Uczestnikami umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmienione w w trakcie trwania imprezy. Niewykorzystanie...
Turystyka
5156 2013-08-07 XVII AmC 5547/12
"W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO"
Turystyka
5151 2013-08-07 XVII AmC 5307/12
"Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi. Po otrzymaniu potwierdzenia wolnych miejsc w imprezie turystycznej oraz wyliczeniu ceny konkretnego wyjazdu, należy w dniu podpisania umowy - zgłoszenia wpłacić zaliczkę w...
Turystyka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: