Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
4040 2012-11-22 Sygn. akt XVII AmC 5410/11
"Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody dokonane na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. Klient ponosi odpowiedzialność, materialną za szkody i straty...
Turystyka
4008 2012-11-16 XVII AmC 1153/11
"Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, strony umawiają się, że sądem właściwym jest Sąd w Stargardzie Szczecińskim"
Turystyka
3974 2012-11-15 XVII AmC 322/12
"Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z Rainbow Tours S.A. umowy oraz marketingu usług świadczonych przez Rainbow Tours S.A."
Turystyka
3916 2012-10-30 XVII AmC 1661/11
"Klienci zobowiązują się do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby będące pod ich opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu ich powstania"
Turystyka
3877 2012-10-25 XVII AmC 1660/11
"Klient w terminie trzech dni od zawiadomienia dokonanego przez biuro lub gdy zmiana warunków nastąpi w okresie trzech dni do rozpoczęcia imprezy niezwłocznie powinien w formie pisemnej (listem poleconym, faksem lub mailem)...
Turystyka
3866 2012-10-25 XVII AmC 1663/11
"Zwrotu wpłaconej przez klienta ceny imprezy po odliczeniu kwot potrąconych zgodnie z punktem 2 § 7 biuro dokonuje w terminie 14 dni od dnia rezygnacji przez klienta z imprezy. Od zwracanych kwot nie należą się klientowi odsetki"
Turystyka
3865 2012-10-25 XVII AmC 1662/11
"Jeżeli klient zrezygnuje z imprezy z przyczyn nieleżących po stronie biura, (...) biuro ma prawo obciążyć klienta kosztami jakie biuro poniesie w związku z rezygnacją klienta z imprezy. Biuro potrąci z ceny imprezy: - opłatę...
Turystyka
3838 2012-10-17 XVII AmC 1821/12
"Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Biura"
Turystyka
3837 2012-10-17 XVII AmC 1821/12
"W takich przypadkach z zastrzeżeniem rezygnacji z pkt 4, Biuro dokona następujących potrąceń od osoby: a) 10% w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, b) 20% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w...
Turystyka
3825 2012-10-16 XVII AmC 2389/12
"Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą promocją będą rozstrzygane na drodze koncyliacyjnej, a w przypadku, gdyby nie doszło do porozumienia, ich rozstrzygnięcie podda się sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby...
Turystyka
3812 2012-10-11 XVII AmC 5421/11
"W przypadku naruszenia Regulaminu obozu lub zachowania się Uczestnika w sposób uniemożliwiający dalszy pobyt na obozie Organizator może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z Obozu. W takim przypadku Rodzic lub prawny opiekun...
Turystyka
3793 2012-10-05 XVII AmC 1365/11
"W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 1000 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO"
Turystyka
3792 2012-10-05 XVII AmC 1364/11
"Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika"
Turystyka
3791 2012-10-05 XVII AmC 1362/11
"Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem oraz za bagaż podręczny"
Turystyka
3790 2012-10-05 XVII AmC 1361/11
"W razie konieczności Przewoźnik (...) może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów"
Turystyka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: