Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
3496 2012-08-06 XVII AmC 5973/11
"W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn po stronie Klienta lub osoby mu towarzyszącej, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana"
Turystyka
3449 2012-08-01 Sygn. Akt XVII AmC 3572/10
"BT Gaudeamus nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, (np. warunki atmosferyczne, siła wyższa, dłuższy czas oczekiwania na granicy, sytuacje awaryjne...
Turystyka
3439 2012-07-31 XVII AmC 3900/10
"Nomada Biuo Pielgrzymkowo-Turystyczne Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody, zmiany programu i niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy a wynikłe z przyczyn od niego nie zależnych np.: decyzje władz miejscowych,...
Turystyka
3435 2012-07-31 XVII AmC 264/11
"Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej przez Klienta wszystkich świadczeń (z przyczyn leżących po stronie Klienta) nie uprawnia do zwrotu zapłaconej należności."
Turystyka
3420 2012-07-30 XVII AmC 2004/10
"W przypadku ofert specjalnych i zakupionych w ostatniej chwili (zwłaszcza w pełni sezonu) Organizator zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do zmiany miejsca zakwaterowania z zachowaniem tej samej kategorii...
Turystyka
3419 2012-07-30 XVII AmC 2003/10
"W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika - równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana"
Turystyka
3418 2012-07-30 XVII AmC 2002/10
"O rezygnacji z imprezy Klient zobowiązany jest powiadomić Organizatora w ciągu 3 dni od otrzymania informacji na ten temat, ale nie później niż 48 godzin przed wyjazdem. Brak oświadczenia o rezygnacji w powyższym terminie...
Turystyka
3406 2012-07-30 XVII AmC 2100/10
"FUT "Ewak"z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrącenia w sposób określony niniejszymi warunkami: opłata manipulacyjna 50,- zł, jeśli rezygnacja została zgłoszona wcześniej niż na 30 dni przed dniem...
Turystyka
3405 2012-07-30 XVII AmC 2099/10
"Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Rejonowy w Gdańsku - zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz innymi obowiązującymi przepisami"
Turystyka
3399 2012-07-30 XVII AmC 1913/11
"W przypadku nie stawienia się na miejsce zbiórki w podanym w karcie uczestnictwa lub rezygnacji z imprezy w trakcie jej trwania z przyczyn niezależnych od organizatora uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty"
Turystyka
3398 2012-07-30 XVII AmC 1912/11
"W przypadku zmiany istotnych warunków umowy [...] Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy. Rezygnacja następuje wyłącznie w formie pisemnej w terminie do trzech dni. Po tym terminie uznaje się, że uczestnik zaakceptował...
Turystyka
3397 2012-07-30 XVII AmC 5446/11
"W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie takich jak: odmowy wydania paszportu, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Uczestnika terminów wpłat, choroby lub innych wypadków...
Turystyka
3361 2012-07-06 XVII AmC 2976/10
"Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody materialne i mają obowiązek pokryć je w miejscu powstania"
Turystyka
3360 2012-07-06 XVII AmC 2975/10
"Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie. W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie uczestnika,...
Turystyka
3340 2012-07-06 XVII AmC 5159/11
"Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika"
Turystyka
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  • Adres publikacyjny: