Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
3329 2012-07-06 XVII AmC 260/11
"Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie, opłacając odszkodowanie w miejscu ich powstania"
Turystyka
3325 2012-07-06 XVII AmC 3899/10
"Centrum Usługowe Nemezis Paweł Dębski nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały przez Uczestnika wykorzystane w całości lub części z jego winy np. spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu itp."
Turystyka
3304 2012-07-03 XVII AmC 2639/10
"W razie rezygnacji uczestnika z wypoczynku organizator z uwagi na poniesione koszty ma prawo dokonać potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami: a) opłata zgłoszenia w wysokości 50 zł b) 25 % ceny imprezy przy...
Turystyka
3297 2012-07-03 XVII AmC 3140/10
"Odwołanie imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie kontrahentów Sport Vita, a także z powodu niewystarczającej liczby uczestników może nastąpić nie później, niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy"(pkt IV. zd. 1 wzorca)
Turystyka
3296 2012-07-03 XVII AmC 3506/10
"Rezygnacja z uczestnictwa w imprezie może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia. W takim przypadku Scuba Travel zwraca Uczestnikowi dokonaną przez niego wpłatę z poniższym potrąceniem następujących kosztów: a) 200...
Turystyka
3295 2012-07-03 XVII AmC 2970/10
"Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby B.T. "Iwona Travel""
Turystyka
3294 2012-07-03 XVII AmC 5019/11
"Jeżeli reklamacja nie odniesie skutku należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez pilota, rezydenta. Jest to warunek rozpatrzenia reklamacji"
Turystyka
3274 2012-06-25 XVII AmC 2426/10
"Reklamacje dotyczące realizacji umowy winny być natychmiast zgłoszone kierownikowi grupy lub pilotowi w trakcie trwania imprezy w formie pisemnej, a następnie w biurze organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy"
Turystyka
3273 2012-06-25 XVII AmC 2425/10
"Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników, lub z innych przyczyn od niego niezależnych np. decyzje władz państwowych, działanie siły...
Turystyka
3261 2012-06-25 XVII AmC 3581/10
"Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem, w szczególności w przypadku braku liczby uczestników wymaganej dla zorganizowania imprezy, a w każdym czasie z powodu działania...
Turystyka
3260 2012-06-25 XVII AmC 3580/10
"Brak odpowiedzi Klienta niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Organizatora, uważa się za akceptację zmienionych warunków"
Turystyka
3259 2012-06-25 XVII AmC 3243/10
"Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej niezwłocznie podczas trwania Wyprawy u Przewodnika lub po powrocie w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wyprawy"
Turystyka
3258 2012-06-25 XVII AmC 3242/10
"Niewykorzystane przez Uczestnika świadczenia zapewnione przez Grupę w trakcie Wyprawy i objęte Umową nie mogą być podstawą żądania obniżenia ceny Wyprawy"
Turystyka
3244 2012-05-29 XVII AmC 2434/10
"Po powrocie Uczestnik może przedłożyć reklamację, wnioski i uwagi w terminie 14 dni od zakończenia imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej u sprzedającego wraz z potwierdzoną przez...
Turystyka
3243 2012-05-29 XVII AmC 2433/10
"W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie B.T. "Antałek"w tym m.in. z powodu (...) Uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia następujących opłat: - opłaty manipulacyjnej w wysokości...
Turystyka
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  • Adres publikacyjny: