Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
3026 2012-04-11 XVII AmC 2923/10
"Wzrost cen o więcej niż 10% upoważnia zgłaszającego do rezygnacji z imprezy pod warunkiem powiadomienia B.T. "Sabat"osobiście lub listem poleconym nie później niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o opłacie"
Turystyka
3025 2012-04-11 XVII AmC 2923/10
"Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie"
Turystyka
3015 2012-04-11 XVII AmC 3671/10
"Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, nie dające się załatwić polubownie będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby B.T. Wirtur"
Turystyka
3011 2012-04-11 XVII AmC 1513/10
"Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania imprezy nie później niż na 5 dni przed terminem jej rozpoczęcia w przypadku braku wymaganej liczby uczestników. Zobowiązany jest jednak niezwłocznie powiadomić o tym uczestnika"
Turystyka
3010 2012-04-11 XVII AmC 1512/10
"Przedmiotem roszczeń nie mogą być znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia niedogodności lub niewygody"
Turystyka
2992 2012-03-23 XVII AmC 1346/10
"Touroperator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, sił wyższych itp..). (...) Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie"
Turystyka
2991 2012-03-23 XVII AmC 1915/11
"Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy załatwiane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego przez Sąd właściwy dla organizatora"
Turystyka
2990 2012-03-23 XVII AmC 1915/11
"Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykorzystane w części lub całości z winy uczestnika"
Turystyka
2989 2012-03-23 XVII AmC 1915/11
"Odstąpienie od umowy z innych powodów niż podano w punkcie III.1 uprawniają organizatora do potrącenia następujących kosztów: a) opłaty manipulacyjnej w wys. 130,00 zł - przy rezygnacji do 60 dni przed datą rozpoczęcia...
Turystyka
2987 2012-03-23 XVII AmC 2234/10
"Nie zwraca się ceny w przypadku przerwania udziału w wycieczce z przyczyn niezależnych od Polferris"(pkt IV.4 Warunków uczestnictwa w wycieczkach turystycznych Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu (zwanej dalej...
Turystyka
2986 2012-03-23 XVII AmC 3557/10
"Organizator nie odpowiada za szkody moralne"
Turystyka
2976 2012-03-23 XVII AmC 262/11
"Odpowiedzialność Biura za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej ograniczona jest do dwukrotności ceny imprezy względem każdego klienta"
Turystyka
2974 2012-03-23 XVII AmC 255/11
"Brak odpowiedzi Klienta niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Organizatora, uważa się za akceptację zmienionych warunków"
Turystyka
2967 2012-03-23 XVII AmC 1936/11
"Klient zobowiązany jest do pełnego pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania."
Turystyka
2966 2012-03-23 XVII AmC 1935/11
"R3B nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klienta jak np.: spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub z...
Turystyka
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • Adres publikacyjny: