Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
2804 2012-02-22 XVII AmC 228/11
"Uczestnicy w pełni odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody materialne oraz są zobowiązani do natychmiastowego pokrycia ze środków własnych kosztów strat w miejscu ich powstania."
Turystyka
2803 2012-02-22 XVII AmC 227/11
"Po upływie 3 dni, komunikat stanowi aneks do oryginalnej umowy, a wpłaty różnicy w cenie wyjazdu należy dokonać nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy."
Turystyka
2800 2012-01-23 XVII AmC 2908/10
"Klient musi złożyć reklamacje w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej"
Turystyka
2799 2012-01-23 XVII AmC 2943/10
"Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Imprezy z powodu nieprzewidywalnych w momencie ustalania cen: zmian kursów walut, kosztów transportu, wzrostu ceł, podatków lub opłat mających wpływ na cenę Imprezy, jednak nie...
Turystyka
2798 2012-01-23 XVII AmC 2922/10
"Przy podwyżkach przekraczających 10 % ustalonej z Klientem ceny, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu"
Turystyka
2797 2012-01-23 XVII AmC 3142/10
"Biuro nie zwraca żadnych kwot za świadczenia nie wykorzystane z winy Nabywcy"
Turystyka
2795 2012-01-18 XVII AmC 526/10
"Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż Uczestników swoich imprez w przypadku jego zamiany, zagubienia, zapomnienia czy kradzieży (zalecane jest dodatkowe ubezpieczenie bagażu)"
Turystyka
2791 2012-01-18 XVII AmC 651/09
"W przypadku imprez samolotowych biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 12-godzinne opóźnienia od podanych czasów wylotu z kraju"
Turystyka
2790 2012-01-18 XVII AmC 2399/10
"Biuro ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych jak np.: brak wymaganego minimum uczestników, decyzje władz państwowych itp. (...) Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie"
Turystyka
2788 2012-01-18 XVII AmC 1915/10
"Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika"
Turystyka
2787 2012-01-18 XVII AmC 1914/10
"W przypadku rezygnacji z obozów letnich i zimowych z przyczyn leżących po stronie Uczestnika obciążają go koszty: a) przy rezygnacji poniżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy - opłata manipulacyjna w wysokości 500 zł...
Turystyka
2779 2012-01-03 XVII AmC 2081/10
"W sytuacjach, o których mowa w § 12.1, Organizator, z uwagi na poniesione koszty, zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odstępnego, przewidzianego w art. 396 Kodeksu Cywilnego na warunkach: - do 45 dni przed...
Turystyka
2776 2012-01-03 XVII AmC 446/10
"W przypadku rezygnacji Klienta z zawartej umowy Agencja R.A.T. potrąci od pełnej ceny imprezy następujące kwoty: - do 60 dni przed rozpoczęciem imprezy - opłatę manipulacyjną w wysokości 10 % planowanych kosztów imprezy, lecz...
Turystyka
2775 2012-01-03 XVII AmC 2681/10
"Organizator przyjmuje reklamacje w ciągu 7 dni od dnia zakończenia imprezy"
Turystyka
2771 2012-01-03 XVII AmC 2684/10
"Wszelkie spory, wynikające z niniejszej Umowy, nie dające się rozstrzygnąć polubownie będą rozstrzygane przez właściwy dla Organizatora sąd, tj. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu."
Turystyka
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  • Adres publikacyjny: