Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
2729 2011-12-28 XVII AmC 2643/10
"Atlas Glob Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż Klienta w przypadku jego zamiany, zagubienia lub kradzieży."
Turystyka
2727 2011-12-28 XVII AmC 1338/10
"Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezawinionych lub spowodowaniem działaniem siły wyższej. Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty. Uczestnikowi nie przysługuje natomiast...
Turystyka
2725 2011-12-28 XVII AmC 656/09
"O rezygnacji z imprezy klient zobowiązany jest poinformować biuro podróży w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, ale nie później niż 48 godzin przed wyjazdem. Brak oświadczenia o rezygnacji w powyższym terminie...
Turystyka
2724 2011-12-28 XVII AmC 1510/10
"Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej itp.). Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty. Uczestnikowi nie...
Turystyka
2723 2011-12-28 XVII AmC 3485/10
"Organizator nie będzie dokonywać zwrotu wartości świadczeń, nie wykorzystanych w części lub w całości z przyczyn osobistych np.: spoźnienie na zbiórkę, przerwanie podróży, skrócenie pobytu, choroba, nieszczęśliwy wypadek,...
Turystyka
2722 2011-12-28 XVII AmC 3484/10
"Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie. [...] Klient podpisując umowę z Organizatorem potwierdza, że zapoznał się i akceptuje przedstawione warunki, rezygnacji. W każdej innej sytuacji potrącane są następujące...
Turystyka
2721 2011-12-28 XVII AmC 3483/10
"Klient może zrezygnować bez ponoszenia kosztów w przeciągu 3 dni od powiadomienia, jeżeli podwyżka przekracza 10 %"
Turystyka
2720 2011-12-28 XVII AmC 3482/10
"O wszelkich zmianach w programie imprezy Organizator powiadomi Klienta w momencie uzyskania takich nformacji. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do zwrotu wpłaconych kwot pieniężnych....
Turystyka
2717 2011-12-28 XVII AmC 1913/10
"Biuro nie bierze odpowiedzialności za utracone w czasie imprezy rzeczy oraz przedmioty wartościowe"
Turystyka
2716 2011-12-28 XVII AmC 1911/10
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu i ceny - nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy w przypadku wzrostu kursu walut, kosztów transportu, ceł, podatków, opłat lotniskowych lub załadunkowych w portach...
Turystyka
2715 2011-12-28 XVII AmC 2202/10
"Reklamacja winna być złożona na piśmie nie później niż 14 dni po terminie zakończenia imprezy"
Turystyka
2714 2011-12-28 XVII AmC 2201/10
"Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia, znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy"
Turystyka
2707 2011-11-25 XVII AmC 61/08
"Związane z umową roszczenia przedawniają się po upływie 1 roku od przewidzianego w umowie terminu zakończenia wyjazdu. (...) Roszczenia o naprawieniu szkody na ciele oraz roszczenie z tytułu śmierci przedawniają się po trzech...
Turystyka
2706 2011-11-25 XVII AmC 61/08
"Organizator nie odpowiada za: (...) szkody poniesione przez Uczestników wskutek udziału w grach sportowych i innych imprezach organizowanych w trakcie pobytu, w których Uczestnicy wzięli udział z własnej woli (...)"
Turystyka
2700 2011-11-07 XVII AmC 2634/10
"Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania (hotel, autokar, prom itp.)."
Turystyka
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  • Adres publikacyjny: