Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
2770 2012-01-03 XVII AmC 3153/10
"Ze względu na wiążące JAFI SPORT umowy z kontrahentami (zakładem ubezpieczń, przewoźnikami, właścicielami hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, itp.) szczegółowe warunki rozliczenia się z Klientami są następujace: -...
Turystyka
2769 2012-01-03 XVII AmC 933/11
"Uczestnik ponosi następujące koszty w przypadku rezygnacji z imprezy: a) opłata manipulacyjna - 50 zł przy rezygnacji do 30 dni przed imprezą, b) 20 % ceny imprezy przy rezygnacji pomiędzy 30 a 11 dni przed imprezą,...
Turystyka
2767 2012-01-03 XVII AmC 2683/10
"Strony zgodnie określają jako sąd właściwy miejscowo do rozpoznania ewentualnych sporów z Uczestnikami właściwy rzeczowo Sąd w Krakowie"
Turystyka
2766 2012-01-03 XVII AmC 2682/10
"Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia doręczonego do Biura w dzień roboczy. Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahenta...
Turystyka
2762 2012-01-03 XVII AmC 3145/11
"Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z winy własnej lub osób, nad którymi sprawuje opiekę. Straty powstałe z tego tytułu Uczestnik pokrywa na miejscu wyrządzenia szkody."
Turystyka
2761 2012-01-03 XVII AmC 3144/11
"Nie uważa się za wadę niedogodności, o których Uczestnik był poinformowany przed rozpoczęciem imprezy"
Turystyka
2757 2012-01-03 XVII AmC 135/10
"Uczestnicy wycieczki mogą składać reklamacje związane z wykonaniem usług, do BT Wojażer sp. z o.o. w terminie nie przekraczającym 7 dni od zakończenia imprezy"
Turystyka
2756 2012-01-03 XVII AmC 134/10
"W przypadku rezygnacji z wycieczki Biuro potrąca z wpłat uczestnika: - 10 % ceny wycieczki, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed imprezą, - 30 % ceny wycieczki, jeżeli rezygnacja nastąpiła 30-15 dni przed imprezą,...
Turystyka
2755 2012-01-03 XVII AmC 133/10
"Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadkach: - zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników, w tym wypadku odwołanie imprezy może nastąpić do 7 dni przed jej rozpoczęciem, - działania siły wyższej (np....
Turystyka
2744 2011-12-28 XVII AmC 1339/10
"Uczestnik może zrezygnować z imprezy bez ponoszenia kosztów rezygnacji z uwagi na zmianę następujących warunków umowy: wzrostu ceny, terminu, miejscowości i kategorii zakwaterowania oraz środka transportu. Rezygnacja z tych...
Turystyka
2742 2011-12-28 XVII AmC 1912/10
"BT Project nie odpowiada za szkody wynikające z uchybień popełnionych przez Pośrednika przy zawieraniu umowy z Klientem."
Turystyka
2741 2011-12-28 XVII AmC 1511/10
"Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie"
Turystyka
2738 2011-12-28 XVII AmC 3505/10
"Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie u Pilota, a po powrocie powinna być złożona w siedzibie Organizatora przy ul. Wrocławska 37 A, 30-011 Kraków na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia imprezy...
Turystyka
2737 2011-12-28 XVII AmC 3504/10
"Niewykorzystanie przez Uczestnika, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń zapewnionych w czasie trwania imprezy i objętych Programem tej imprezy, nie może stanowić podstawy żądania obniżenia ceny lub domagania się...
Turystyka
2735 2011-12-28 XVII AmC 989/11
"Wzrost cen o więcej niż 10 % upoważnia uczestnika do rezygnacji z imprezy bez kosztów pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie organizatora nie później, niż 3 dni od dnia otrzymania informacji o dopłacie"
Turystyka
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  • Adres publikacyjny: