Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 5446/11
Numer wpisu:3397
Data wpisu:2012-07-30
Data wydania wyroku:2012-04-13
Sygnatura akt:XVII AmC 5446/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie- Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Marzena Tabor - "Agencja Turystyczna ERBUS"w Mielcu"
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie takich jak: odmowy wydania paszportu, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Uczestnika terminów wpłat, choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne oraz innych Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z imprezy w odpowiedniej wysokości: a) przy rezygnacji do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł/os.; b) przy rezygnacji pomiędzy 44 a 31 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 10% ceny imprezy; c) przy rezygnacji pomiędzy 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 30% ceny imprezy; d) przy rezygnacji pomiędzy 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 60% ceny imprezy; e) przy rezygnacji 7 dnia i krócej przed rozpoczęciem imprezy 100% ceny imprezy."
Branża:Turystyka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Turystyka"
numer data wpisu postanowienie branża
5998 2015-02-20 XVII AmC 7191/12
"W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun & Fun, a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów...
Turystyka
5896 2014-12-05 XVII AmC 13268/12
"Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z...
Turystyka
5851 2014-11-21 XVII AmC 1154/11
"Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21...
Turystyka
5840 2014-11-12 XVII AmC 6100/12
"Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone Organizatorowi"
Turystyka
5824 2014-10-09 XVII AmC 6101/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób...
Turystyka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: