Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 3506/10
Numer wpisu:3296
Data wpisu:2012-07-03
Data wydania wyroku:2012-04-05
Sygnatura akt:XVII AmC 3506/10
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Bożena Chmiel - Scuba Travel Bożena Chmiel w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Rezygnacja z uczestnictwa w imprezie może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia. W takim przypadku Scuba Travel zwraca Uczestnikowi dokonaną przez niego wpłatę z poniższym potrąceniem następujących kosztów: a) 200 zł od osoby w razie rezygnacji zgłoszonej na 35 dni lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy, b) 40% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej pomiędzy 34-tym, a 21-szym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy, c) 70% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej pomiędzy 20-tym, a 11-tym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy, d) 90% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej pomiędzy 10-tym, a 4-tym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy, e) w przypadku rezygnacji zgłoszonej później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy zwrot uiszczonej kwoty nie przysługuje"
Branża:Turystyka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Turystyka"
numer data wpisu postanowienie branża
5998 2015-02-20 XVII AmC 7191/12
"W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun & Fun, a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów...
Turystyka
5896 2014-12-05 XVII AmC 13268/12
"Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z...
Turystyka
5851 2014-11-21 XVII AmC 1154/11
"Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21...
Turystyka
5840 2014-11-12 XVII AmC 6100/12
"Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone Organizatorowi"
Turystyka
5824 2014-10-09 XVII AmC 6101/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób...
Turystyka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: