Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 7191/12
Numer wpisu:5998
Data wpisu:2015-02-20
Data wydania wyroku:2013-05-06
Sygnatura akt:XVII AmC 7191/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ewelina Konert
Oznaczenie pozwanego:Sun&Fun Holidays Sp. z o.o. w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun & Fun, a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów płatności, nieprzybycia na miejsce zbiórki, choroby i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy poprzez służby graniczne itp. Osobie, która dokonała wpłaty zwraca się wpłaconą kwotę po potrąceniu zryczałtowanych kosztów rezygnacji, które uzależnione są od daty rezygnacji i wynoszącej maksymalnie: - rezygnacja na więcej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy - 500 PLN od osoby (koszty manipulacyjne związek z dokonaną rezerwacją; - od 30 do 22 dni - 25% ceny imprezy, nie mniej niż 500 PLN od osoby; - od 21 do 15 dni - 50% ceny imprezy; - od 14 do 4 dnia - 75% ceny imprezy; - rezygnacja poniżej 4 dni przed rozpoczęciem imprezy, w dniu rozpoczęcia imprezy lub nie stawienie się na zbiórkę - 95% imprezy. Na żądanie Klienta Sun & Fun przedstawi udokumentowane wyliczenie poniesionych w związku z rezygnacją kosztów."(5. Rezygnacje, zmiana uczestnika, ust. 5.2)
Uwagi:Na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 maja 2013 r. sygn. akt XVII AmC 7191/12, Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt VI ACa 1675/13 zmienił zaskarżony wyrok w punktach 1.2 (uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone), II (koszty zastępstwa procesowego), III (opłata sądowa).
Branża:Turystyka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Turystyka"
numer data wpisu postanowienie branża
5896 2014-12-05 XVII AmC 13268/12
"Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z...
Turystyka
5851 2014-11-21 XVII AmC 1154/11
"Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21...
Turystyka
5840 2014-11-12 XVII AmC 6100/12
"Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone Organizatorowi"
Turystyka
5824 2014-10-09 XVII AmC 6101/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób...
Turystyka
5823 2014-10-09 XVII AmC 6101/12
"Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w imprezie tylko ze swoimi opiekunami"
Turystyka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: