Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 1154/11
Numer wpisu:5851
Data wpisu:2014-11-21
Data wydania wyroku:2013-07-05
Sygnatura akt:XVII AmC 1154/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Agata Piekarska
Oznaczenie pozwanego:Alfa Star Biuro Podróży Izabela Strzylak, Sylwester Strzylak spółka jawna z siedzibą w Radomiu
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21 dni, a w przypadku imprez egzotycznych 31 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.3.7 Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta i odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy"
Uwagi:Na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 lipca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 1154/11, Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 26 września 2014 r. sygn. akt VI ACa 1952/13 oddala apelację.
Branża:Turystyka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Turystyka"
numer data wpisu postanowienie branża
5998 2015-02-20 XVII AmC 7191/12
"W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun & Fun, a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów...
Turystyka
5896 2014-12-05 XVII AmC 13268/12
"Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z...
Turystyka
5840 2014-11-12 XVII AmC 6100/12
"Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone Organizatorowi"
Turystyka
5824 2014-10-09 XVII AmC 6101/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób...
Turystyka
5823 2014-10-09 XVII AmC 6101/12
"Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w imprezie tylko ze swoimi opiekunami"
Turystyka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: