Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - Sygn. Akt XVII AmC 3572/10
Numer wpisu:3449
Data wpisu:2012-08-01
Data wydania wyroku:2011-08-24
Sygnatura akt:Sygn. Akt XVII AmC 3572/10
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Artur Ragan
Postanowienie uznane za niedozwolone:"BT Gaudeamus nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, (np. warunki atmosferyczne, siła wyższa, dłuższy czas oczekiwania na granicy, sytuacje awaryjne na drogach, przepisy obowiązujące w kraju pobytu, umowy międzynarodowe), a także z winy Uczestnika"
Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 sierpnia 2011 r., Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2012 r. Sygn. Akt XVII AmC 3572 - utrzymuje w mocy w całości wyrok zaoczny z dnia 24 kwietnia 2011
Branża:Turystyka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Turystyka"
numer data wpisu postanowienie branża
5998 2015-02-20 XVII AmC 7191/12
"W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Sun & Fun, a to z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymania określonych w Umowie terminów...
Turystyka
5896 2014-12-05 XVII AmC 13268/12
"Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z...
Turystyka
5851 2014-11-21 XVII AmC 1154/11
"Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21...
Turystyka
5840 2014-11-12 XVII AmC 6100/12
"Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone Organizatorowi"
Turystyka
5824 2014-10-09 XVII AmC 6101/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób...
Turystyka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: