Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 54/08
Numer wpisu:1790
Data wpisu:2009-12-21
Data wydania wyroku:2008-11-03
Sygnatura akt:XVII AmC 54/08
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie pozwanego:"Elsat"sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zapisy § 2 ust 4,5,6 wiążą abonenta niezależnie od obowiązywania bądź nieobowiązywania umowy w każdym czasie w wypadku naruszenia postanowień § 2 ust 5,6 regulaminu przez abonenta niezależnie od przyczyn naruszenia, abonent uiści na rzecz operatora karę umowną w wysokości 600 zł (słownie sześćset złotych) za każdy przypadek naruszenia."
Branża:Telewizja kablowa i satelitarna
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Telewizja kablowa i satelitarna"
numer data wpisu postanowienie branża
2402 2011-07-04 XVII AmC 1070/09
"W przypadku nie poinformowania przez Abonenta o zmianie adresu dokonanej w trakcie obowiązywania Umowy doręczenia dokonane na adres podany w Umowie uważa się za skuteczne"
Telewizja kablowa i satelitarna
1791 2009-12-21 XVII AmC 54/08
"W przypadku korzystania przez abonenta w sposób nieuprawniony z usług operatora nie objętych umową lub umożliwienia przez abonenta korzystania przez nieuprawnione osoby trzecie z usług operatora za pomocą przyłącza sieciowego...
Telewizja kablowa i satelitarna
1563 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"W przypadku zaistnienia trudności technicznych uniemożliwiających CATV Sp. z o. o. przyłączenie nowego Abonenta zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia."
Telewizja kablowa i satelitarna
1562 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"W przypadku, o którym mowa w pkt 6.4.3, Operator może domagać się ponadto przywrócenia stanu poprzedniego oraz odszkodowania."
Telewizja kablowa i satelitarna
1561 2009-02-27 Sygn. akt XVII AmC 86/08
"W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.4.2, Operator może domagać się ponadto od Abonenta zapłacenia odszkodowania w wysokości abonamentu za okres korzystania przez osobę trzecią z sygnału, nie mniej jednak, niż za trzy miesiące."
Telewizja kablowa i satelitarna
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: