Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
3103 2012-05-08 XVII AmC 4905/11
"Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za: (...) przerwy w świadczeniu Serwisów zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu)"
Usługi telekomunikacyjne
3101 2012-05-08 XVII AmC 3744/11
"Regulamin może być zmieniany przez Administratora w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na niniejszej...
Usługi telekomunikacyjne
3090 2012-05-08 XVII AmC 5600/11
"W żadnym wypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Abonenta, lub osoby trzecie, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług...
Usługi telekomunikacyjne
3089 2012-05-08 XVII AmC 5598/11
"Zawieszenie usług związane z przekroczeniem terminu płatności nie zwalnia Abonenta z Opłat Abonamentowych za okres zawieszenia"
Usługi telekomunikacyjne
3088 2012-05-08 XVII AmC 5597/11
"Po rozwiązaniu Umowy, urządzenia stanowiące własność Operatora podlegają odłączeniu od sieci i protokolarnemu zwrotowi z dniem rozwiązania Umowy. W przypadku niezwrócenia sprzętu w terminie wskazanym powyżej Operator ma prawo...
Usługi telekomunikacyjne
3052 2012-04-12 XVII AmC 2112/10
"W przypadku wniesienia przez Usługodawcę w trybie postępowania reklamacyjnego uzasadnionej reklamacji w sprawie braku dostępu do usługi eNet, Usługodawca zobowiązany będzie do obniżenia opłaty abonamentowej za następny miesiąc...
Usługi telekomunikacyjne
2973 2012-03-23 XVII AmC 4907/11
"Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług dostępnych w ramach Serwisów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy"
Usługi telekomunikacyjne
2968 2012-03-23 XVII AmC 3743/11
"Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota odpłatności za skorzystanie z Usługi"
Usługi telekomunikacyjne
2963 2012-03-23 XVII AmC 3746/11
"Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora"
Usługi telekomunikacyjne
2962 2012-03-23 XVII AmC 3745/11
"Administratorowi przysługuje wyłączne prawo wiążącej Użytkowników interpretacji niniejszego Regulaminu"
Usługi telekomunikacyjne
2958 2012-03-23 XVII AmC 2253/10
"Ewentualne spory powstałe w związku ze sprzedażą towarów i usług przez INTERFACH 2 S.J. rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla INTERFACH 2 S.J."
Usługi telekomunikacyjne
2957 2012-03-23 XVII AmC 2252/10
"W przypadku nie dostarczenia na czas towaru lub usług spowodowanego okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi INTERFACH 2 S.J. Zamawiającemu spełniającemu warunki, o których mowa w pkt. 15 powyżej Zamawiający będzie...
Usługi telekomunikacyjne
2946 2012-03-23 XVII AmC 1176/11
"Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości wykorzystania Sieci Operatora wynikających z ochrony poprawnej pracy tej Sieci. W szczególności ograniczenia, o których mowa powyżej dotyczą:...
Usługi telekomunikacyjne
2945 2012-03-23 XVII AmC 1175/11
"W przypadkach, o których mowa w § 8 pkt. 3 d-h Operator może zawiesić świadczenie usługi. W takim wypadku, przez okres nie dłuższy niż okres wypowiedzenia, o którym mowa w § 8 pkt. 1 Operator zachowuje prawo do naliczania...
Usługi telekomunikacyjne
2910 2012-02-29 VI ACa 486/10
"Począwszy od 7 pełnego okresu rozliczeniowego opłata miesięczna za Pakiet wynosić będzie 25 zł, chyba że Abonent zleci wyłączenie Pakietu"
Usługi telekomunikacyjne
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: