Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
3770 2012-10-05 XVII AmC 3629/11
"Koszty wewnętrznego postępowania windykacyjnego oraz postępowania sądowego obciążają Abonenta"
Usługi telekomunikacyjne
3766 2012-10-01 XVII AmC 307/09
"Brak Rachunku nie zwalnia abonenta z obowiązku uiszczenia opłat w terminie do końca Okresu rozliczeniowego, za który nie otrzymał rachunku"
Usługi telekomunikacyjne
3765 2012-10-01 XVII AmC 307/09
"Jeżeli przerwy w dostawie sygnału lub pogorszenie jakości sygnału, udokumentowane przez uprawnione służby są spowodowane Awarią w Sieci Operatora i trwają dłużej niż następujące po sobie 48 godzin od daty zgłoszenia przez...
Usługi telekomunikacyjne
3712 2012-09-12 XVII AmC 1578/12
"Dostawca Usług nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu strat, jakie może ponieść Abonent na skutek niewłaściwego działania Sieci lub Sieci Internet oraz urządzeń do niej podłączonych a w szczególności za utratę danych lub...
Usługi telekomunikacyjne
3711 2012-09-12 XVII AmC 1577/12
"Dostawca Usług może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy i Regulaminu na podmiot powiązany z nim kapitałowo lub organizacyjnie, z zachowaniem przez ten podmiot ciągłości świadczonej Usługi oraz warunków jej wykonania"
Usługi telekomunikacyjne
3710 2012-09-12 XVII AmC 1576/12
"W przypadku wystąpienia przerw w świadczonej usłudze, powstałych z winy Dostawcy Usług i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż trzy dni robocze, Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30...
Usługi telekomunikacyjne
3708 2012-09-10 XVII AmC 2163/12
"W przypadku rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi jednorazowa opłata aktywacyjna"
Usługi telekomunikacyjne
3676 2012-08-30 XVII AmC 5343/11
"Użytkownik powinien złożyć ewentualną reklamację nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy zaistniała podstawa do złożenia reklamacji"
Usługi telekomunikacyjne
3675 2012-08-30 XVII AmC 5819/11
"BMJ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości wykorzystania Sieci wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci. Przykładowo ograniczenia wielkości przesyłanych wiadomości poczty elektronicznej,...
Usługi telekomunikacyjne
3674 2012-08-30 XVII AmC 5818/11
"W przypadku niewykonania przez Abonenta tego obowiązku wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod dotychczasowy adres i (...) nazwisko Abonenta uważa się za prawidłowo doręczoną ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z...
Usługi telekomunikacyjne
3673 2012-08-30 XVII AmC 5817/11
"BMJ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Abonenta wynikłe z braku dostępu do Usługi"
Usługi telekomunikacyjne
3600 2012-08-09 XVII AmC 421/09
"Opłata za zawieszenie usług telekomunikacyjnych z tytułu przekroczonego terminu płatności - 61,00 zł z VAT"
Usługi telekomunikacyjne
3599 2012-08-09 XVII AmC 421/09
"Opłata za zawieszenie połączeń wychodzących z tytułu przekroczonego terminu płatności - 36,60 zł z VAT"
Usługi telekomunikacyjne
3598 2012-08-09 XVII AmC 421/09
"Pisemna informacja o zaległych należnościach - 6,10 zł z VAT"
Usługi telekomunikacyjne
3597 2012-08-09 XVII AmC 421/09
"Operator świadczy usługi transmisji danych w poszczególnych technologiach transmisji danych w zakresie istniejących możliwości technicznych. Mapa zasięgu sieci Era dla poszczególnych technologii transmisji danych ma charakter...
Usługi telekomunikacyjne
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: