Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
3596 2012-08-09 XVII AmC 421/09
"Jeśli usunięcie blokady nastąpi w ciągu 24 lub 36 pełnych cykli rozliczeniowych (w zależności od czasu trwania umowy), Licząc od daty aktywacji karty SIM, jednorazowa opłata wynosi 610 zł z VAT (500 netto). Jeśli usunięcie...
Usługi telekomunikacyjne
3595 2012-08-09 XVII AmC 421/09
"W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy lub Umów w zakresie obowiązku ponoszenia przez Abonenta opłat, Operator może rozwiązać Umowę lub Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim...
Usługi telekomunikacyjne
3594 2012-08-09 XVII AmC 421/09
"W przypadku gdy opóźnienie z zapłatą należnych kwot przekracza 30 dni kalendarzowych od daty płatności wskazanej w fakturze, Operator ma prawo zawiesić świadczenia wszelkich usług telekomunikacyjnych i innych usług objętych...
Usługi telekomunikacyjne
3593 2012-08-09 XVII AmC 421/09
"W przypadku gdy opóźnienie z zapłatą należnych kwot przekracza 15 dni kalendarzowych od daty płatności wskazanej w fakturze, Operator ma prawo zawieszenia możliwości inicjowania połączeń wychodzących oraz świadczenia usługi...
Usługi telekomunikacyjne
3592 2012-08-09 XVII AmC 421/09
"W przypadku gdy Abonent spóźnia się z zapłatą za Faktury w całości lub części Operator zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych oraz jednorazowych opłat, zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku i Umowie z Abonentem"
Usługi telekomunikacyjne
3475 2012-08-01 XVII AmC 3819/10
"Jeżeli przerwa w dostępie do wszystkich usług trwa dłużej niż 24 godziny, Abonent może żądać kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty (sumy opłat miesięcznych), za każdy rozpoczęty dzień przerwy"
Usługi telekomunikacyjne
3473 2012-08-01 XVII AmC 323/12
"Jeżeli umowa została zawarta na czas określony w razie rozwiązania umowy z winy Abonenta określonej w Ustępie 5 poniżej lub rezygnacji przez Abonenta z Usługi TeleNOVUM przed wygaśnięciem Umowy, Telekomunikacja NOVUM sp. z o....
Usługi telekomunikacyjne
3472 2012-08-01 XVII AmC 323/12
"W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Operator uprawniony będzie - na co Abonent wyraża zgodę do (...) obciążenie Abonenta kosztami wezwania go do zapłaty (w wysokości określonej w Cenniku). W przypadku, gdy okres...
Usługi telekomunikacyjne
3471 2012-08-01 XVII AmC 323/12
"Wszelkie spory związane ze stosowaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Telekomunikacji NOVUM sp. z o. o."
Usługi telekomunikacyjne
3470 2012-08-01 XVII AmC 323/12
"Abonent zobowiązany jest informować Operatora o zmianie swoich danych wskazanych w Umowie, pod rygorem uznania pism, rachunków lub faktur skierowanych na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone"
Usługi telekomunikacyjne
3448 2012-07-31 XVII AmC 1940/11
"Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby MNI Telecom"
Usługi telekomunikacyjne
3447 2012-07-31 Sygn. Akt XVII AmC 1940/11
"Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi płatnej okresowo abonentowi na jego żądanie wypłacana jest kara umowna w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej liczonej według wysokości kwot netto na fakturach VAT z ostatnich...
Usługi telekomunikacyjne
3446 2012-07-31 XVII AmC 1940/11
"MNI Telecom nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy z przyczyn niezależnych od MNI Telecom"
Usługi telekomunikacyjne
3445 2012-07-31 Sygn. Akt XVII AmC 1940/11
"W przypadku nieuiszczeniu przez abonenta należności wynikającej z wystawionej przez MNI Telecom faktury VAT, MNI Telecom skieruje do abonenta wezwanie do zapłaty, którego koszt przygotowania i wysłania w wysokości 10 zł netto...
Usługi telekomunikacyjne
3444 2012-07-31 XVII AmC 1940/11
"Jeżeli zawieszenie usług nastąpiło z przyczyn leżących po stronie abonenta, nie zwalnia to abonenta z obowiązku zapłaty opłat zgodnych z cennikiem za okres zawieszenia lub ograniczenia"
Usługi telekomunikacyjne
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  • Adres publikacyjny: