Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - Sygn. Akt XVII AmC 1940/11
Numer wpisu:3447
Data wpisu:2012-07-31
Data wydania wyroku:2012-05-17
Sygnatura akt:Sygn. Akt XVII AmC 1940/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Obrony Podstawowych Praw Konsumentów StOPPKa w Bydgoszczy
Oznaczenie pozwanego:MNI Telecom spółka akcyjna w Radomiu
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi płatnej okresowo abonentowi na jego żądanie wypłacana jest kara umowna w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej liczonej według wysokości kwot netto na fakturach VAT z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych w odniesieniu do łącza, na którym wystąpiła awaria. Kara umowna nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw wynikających z awarii był krótszy niż 36 godzin. Łączna wysokość kary umownej w danym okresie rozliczeniowym należnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na danym łączu nie może być wyższa, niż trzydzieści procent średniej opłaty miesięcznej liczonej według wysokości kwot netto na fakturach VAT z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych w odniesieniu do łącza"
Branża:Usługi telekomunikacyjne
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi telekomunikacyjne"
numer data wpisu postanowienie branża
5829 2014-10-21 XVII AmC 538/12
"W przypadku odmowy zwrócenia lub uniemożliwienia deinstalacji przez Abonenta sprzętu Urządzeń w terminie wskazanym powyżej, Operator ma prawo do naliczenia lub obciążenia Abonenta karą umowną, równą odtworzeniowej wartości...
Usługi telekomunikacyjne
5794 2014-08-27 XVII AmC 732/12
"Realizacja Umowy może być uwarunkowana uiszczeniem jednorazowej opłaty instalacyjnej lub aktywacyjnej za Usługę wymienioną w Umowie. Opłata ta nie podlega zwrotowi bez względu na sposób rozwiązania Umowy"
Usługi telekomunikacyjne
5709 2014-06-03 XVII AmC 9804/12
"W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się (...) nie używać kart SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści lub treści podobnej, ale o jednakowym charakterze do osób lub grupy osób,...
Usługi telekomunikacyjne
5703 2014-05-26 XVII AmC 6087/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu przez Abonenta do Elektronicznych Kanałów Komunikacji w przypadku, gdy ograniczenie lub brak możliwości dostępu do Elektronicznych Kanałów Komunikacji nie wynika...
Usługi telekomunikacyjne
5702 2014-05-26 XVII AmC 6084/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora (takimi jak: działanie siły wyższej, przyczyny leżące po stronie Abonenta, itp.)"
Usługi telekomunikacyjne
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: