Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 538/12
Numer wpisu:5829
Data wpisu:2014-10-21
Data wydania wyroku:2013-03-07
Sygnatura akt:XVII AmC 538/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Michał Szczygłowski - SPIDERNET Michał Szczygłowski w Częstochowie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku odmowy zwrócenia lub uniemożliwienia deinstalacji przez Abonenta sprzętu Urządzeń w terminie wskazanym powyżej, Operator ma prawo do naliczenia lub obciążenia Abonenta karą umowną, równą odtworzeniowej wartości Sprzętu Urządzenia w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powiększoną o 50%"
Branża:Usługi telekomunikacyjne
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi telekomunikacyjne"
numer data wpisu postanowienie branża
5794 2014-08-27 XVII AmC 732/12
"Realizacja Umowy może być uwarunkowana uiszczeniem jednorazowej opłaty instalacyjnej lub aktywacyjnej za Usługę wymienioną w Umowie. Opłata ta nie podlega zwrotowi bez względu na sposób rozwiązania Umowy"
Usługi telekomunikacyjne
5709 2014-06-03 XVII AmC 9804/12
"W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się (...) nie używać kart SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści lub treści podobnej, ale o jednakowym charakterze do osób lub grupy osób,...
Usługi telekomunikacyjne
5703 2014-05-26 XVII AmC 6087/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu przez Abonenta do Elektronicznych Kanałów Komunikacji w przypadku, gdy ograniczenie lub brak możliwości dostępu do Elektronicznych Kanałów Komunikacji nie wynika...
Usługi telekomunikacyjne
5702 2014-05-26 XVII AmC 6084/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora (takimi jak: działanie siły wyższej, przyczyny leżące po stronie Abonenta, itp.)"
Usługi telekomunikacyjne
5699 2014-05-26 XVII AmC 6082/12
"Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie postanowień Regulaminu (...) wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora, do których zalicza się w szczególności"
Usługi telekomunikacyjne
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: