Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 9804/12
Numer wpisu:5709
Data wpisu:2014-06-03
Data wydania wyroku:2013-03-14
Sygnatura akt:XVII AmC 9804/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie pozwanego:P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się (...) nie używać kart SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści lub treści podobnej, ale o jednakowym charakterze do osób lub grupy osób, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów usług lub wizerunku Abonenta lub służących osiągnięciu efektu handlowego"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie-VI Wydział Cywilny z dnia 19 grudnia 2013 r., sygn. akt VI ACa 821/13, prostujący oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 1 zaskarżonego wyroku w ten sposób, że nazwę karty "SIM/PSIM"zastępuje nazwą "SIM/USIM"(apelacja pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 marca 2013 r., sygn. XVII AmC 9804/12)
Branża:Usługi telekomunikacyjne
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi telekomunikacyjne"
numer data wpisu postanowienie branża
5829 2014-10-21 XVII AmC 538/12
"W przypadku odmowy zwrócenia lub uniemożliwienia deinstalacji przez Abonenta sprzętu Urządzeń w terminie wskazanym powyżej, Operator ma prawo do naliczenia lub obciążenia Abonenta karą umowną, równą odtworzeniowej wartości...
Usługi telekomunikacyjne
5794 2014-08-27 XVII AmC 732/12
"Realizacja Umowy może być uwarunkowana uiszczeniem jednorazowej opłaty instalacyjnej lub aktywacyjnej za Usługę wymienioną w Umowie. Opłata ta nie podlega zwrotowi bez względu na sposób rozwiązania Umowy"
Usługi telekomunikacyjne
5703 2014-05-26 XVII AmC 6087/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu przez Abonenta do Elektronicznych Kanałów Komunikacji w przypadku, gdy ograniczenie lub brak możliwości dostępu do Elektronicznych Kanałów Komunikacji nie wynika...
Usługi telekomunikacyjne
5702 2014-05-26 XVII AmC 6084/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora (takimi jak: działanie siły wyższej, przyczyny leżące po stronie Abonenta, itp.)"
Usługi telekomunikacyjne
5699 2014-05-26 XVII AmC 6082/12
"Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie postanowień Regulaminu (...) wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora, do których zalicza się w szczególności"
Usługi telekomunikacyjne
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: