Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
3412 2012-07-30 XVII AmC 5596/11
"W przypadku, gdy Abonent spóźnia się z zapłatą przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od daty płatności, Operator ma prawo zawiesić świadczenie wszystkich usług telekomunikacyjnych i innych usług objętych Umową lub...
Usługi telekomunikacyjne
3411 2012-07-30 XVII AmC 5595/11
"Operator odpowiada wobec Abonenta za poniesioną przez niego stratę z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem utraconych korzyści po uwzględnieniu zasad określonych w ust. 4"
Usługi telekomunikacyjne
3342 2012-07-06 XVII AmC 3742/11
"Reklamacje dotyczące Usługi należy kierować do Administratora nie później niż w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji...
Usługi telekomunikacyjne
3341 2012-07-06 XVII AmC 3026/11
"Wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod ostatni wskazany adres uznaje się za prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym"
Usługi telekomunikacyjne
3335 2012-07-06 XVII AmC 3733/10
"(...) Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Słuchawka.pl"
Usługi telekomunikacyjne
3320 2012-07-03 XVII AmC 2057/09
"(...) wszelką korespondencję przekazaną przez Polkomtel na posiadany adres uważa się za prawidłowo doręczoną"
Usługi telekomunikacyjne
3257 2012-06-25 XVII AmC 5813/11
"Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem łączności, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług"
Usługi telekomunikacyjne
3256 2012-06-25 XVII AmC 5812/11
"Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń możliwości korzystania z systemu, wynikających z ochrony jego poprawnej pracy lub z przyczyn technicznych. Dotyczy to zwłaszcza wiadomości przesyłanych za pomocą poczty...
Usługi telekomunikacyjne
3255 2012-06-25 XVII AmC 2115/10
"Przeniesienie przez Operatora przedsiębiorstwa na rzecz osoby trzeciej w szczególności w drodze sprzedaży jest skuteczne względem Klienta"
Usługi telekomunikacyjne
3254 2012-06-25 XVII AmC 2114/10
"Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Operatora w szczególności przekształcenie w spółkę prawa handlowego i wniesienie przedsiębiorstwa Operatora do nowego (innego) Podmiotu prawnego nie zwalnia...
Usługi telekomunikacyjne
3215 2012-05-29 XVII AmC 2110/10
"W przypadku przerwy w świadczeniu usługi trwającej dłużej niż 24 h Klientowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej za każde 24 h przerwy zgodnie z procedurą opisaną w części VI dotyczącej składania...
Usługi telekomunikacyjne
3214 2012-05-29 XVII AmC 2109/10
"Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji od urządzeń brzegowych do sieci Internet"
Usługi telekomunikacyjne
3140 2012-05-08 XVII AmC 5028/11
"W sprawach spornych ewentualne postępowanie sądowe odbywa się przed sądem właściwym dla Operatora"
Usługi telekomunikacyjne
3139 2012-05-08 XVII AmC 3741/11
"Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratora oraz za inne problemy w...
Usługi telekomunikacyjne
3104 2012-05-08 XVII AmC 4906/11
"Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z usługi...
Usługi telekomunikacyjne
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  • Adres publikacyjny: