Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
2057 2010-10-21 XVII AmC 253/08
"W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w Pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Kara umowna dla Abonenta,...
Usługi telekomunikacyjne
2056 2010-10-21 XVII AmC 428/09
"Zarządzanie Kwotą Abonamentu oraz usługami dodatkowymi wymienionymi w niniejszym Cenniku (tj. zlecenie takich czynności jak: włączenie, wyłączenie lub zmiana usługi dodatkowej lub zmiana Kwoty Abonamentu) za pośrednictwem...
Usługi telekomunikacyjne
2055 2010-10-21 XVII AmC 428/09
"Ponowne włączenie do sieci (po rozwiązaniu umowy) - 120 zł"
Usługi telekomunikacyjne
2054 2010-10-21 XVII AmC 428/09
"Ponowne włączenie do sieci po zawieszeniu z tytułu przekroczenia terminu płatności - 100 zł"
Usługi telekomunikacyjne
2053 2010-10-21 XVII AmC 428/09
"Zdjęcie blokady połączeń wychodzących z tytułu przekroczenia terminu płatności - 15 zł"
Usługi telekomunikacyjne
2052 2010-10-21 XVII AmC 428/09
"Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu można zgłaszać telefonicznie, zgodnie z § 5 pkt 4.2 oraz pisemnie (osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem) w każdej jednostce organizacyjnej...
Usługi telekomunikacyjne
2051 2010-10-21 XVII AmC 428/09
"Za dzień wniesienia reklamacji pisemnej przyjmuje się dzień wpływu pisma reklamacyjnego, faksu lub e-maila do Orange Biura Obsługi Klienta (§ 32 ust 7 Regulaminu)"
Usługi telekomunikacyjne
2050 2010-10-21 XVII AmC 428/09
"Jeżeli Abonent nie zapłacił należności za usługi telekomunikacyjne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty płatności wskazanej w rachunku telefonicznym, Operator ma prawo zawiesić świadczenie wszelkich usług...
Usługi telekomunikacyjne
2049 2010-10-21 XVII AmC 428/09
"Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym lub zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych, bez prawa do odszkodowania oraz bez...
Usługi telekomunikacyjne
2048 2010-10-21 XVII AmC 428/09
"Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym lub zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych, bez prawa do odszkodowania oraz bez...
Usługi telekomunikacyjne
2047 2010-10-21 XVII AmC 428/09
"Abonent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Orange Biuro Obsługi Klienta o zagubieniu, kradzieży, zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie w inny sposób karty SIM (§19 ust. 2 Regulaminu) Orange Biuro Obsługi Klienta po...
Usługi telekomunikacyjne
2000 2010-08-23 XVII AmC 104/07
"Inne opłaty - opłata za zawieszanie połączeń wychodzących z tytułu przekroczonego terminu płatności 36,60 zł z VAT (30 zł netto) - opłata za zawieszanie usług telekomunikacyjnych z tytułu przekroczonego terminu...
Usługi telekomunikacyjne
1956 2010-05-25 XVII AmC 268/07
"W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, TELE2 uprawniona będzie do (...) obciążenia Klienta kosztami wzywania go do zapłaty oraz postępowania windykacyjnego (w wysokości określonej w cenniku)."
Usługi telekomunikacyjne
1955 2010-05-25 XVII AmC 268/07
"W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, TELE2 uprawniona będzie do (...) obciążenia Klienta kosztami wzywania go do zapłaty (w wysokości określonej w cenniku)."
Usługi telekomunikacyjne
1949 2010-05-25 XVII AmC 300/09
"Jednorazowa opłata za Udostępnienie pełnego zakresu usługi po wcześniejszym ograniczeniu jej dostępności z powodu nieuregulowanych opłat (...) - 24,40 PLN brutto oraz: Jednorazowa opłata za Ponowne włączenie usługi po...
Usługi telekomunikacyjne
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: