Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
1948 2010-05-25 XVII AmC 300/09
"Udostępnienie pełnego zakresu usług po jednostronnym wyłączeniu z powodu nieuregulowanych opłat za usługi (...) - 24,40 PLN brutto"
Usługi telekomunikacyjne
1947 2010-05-25 XVII AmC 300/09
"Ponowne włączenie do sieci urządzenia telekomunikacyjnego uprzednio wyłączonego z powodu nieuregulowanych opłat za usługi (...) - 61,00 PLN brutto"
Usługi telekomunikacyjne
1946 2010-05-25 XVII AmC 300/09
"Udostępnienie pełnego zakresu usług po jednostronnym wyłączeniu z powodu nieregularnych opłat za usługi (..) - 24,40 PLN brutto"
Usługi telekomunikacyjne
1807 2009-12-21 XVII AmC 46/08
"TP może doliczyć do faktury za bieżący okres rozliczeniowy wartość usług z poprzednich okresów rozliczeniowych, jeżeli opłaty te w wysokości zgodnej z cennikami TP nie zostały uwzględnione w fakturach za te okresy - bez...
Usługi telekomunikacyjne
1768 2009-11-20 Sygn. akt XVII AmC 13/08
"Koszty wzywania do zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności (par. 4 ust. 6 Regulaminu) wynoszą 10 zł (kwota nie podlega VAT). Koszty procedury windykacyjnej wynoszą 15% kwoty netto windykowanej należności (kwota...
Usługi telekomunikacyjne
1767 2009-11-20 Sygn. akt XVII AmC 13/08
"Tele 2 uprawniona będzie do (...) obciążania Klienta kosztami wzywania go do zapłaty (w wysokości określonej w cenniku). Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej procedury (w wysokości określonej w cenniku)....
Usługi telekomunikacyjne
1739 2009-10-30 Sygn. akt XVII AmC 423/09
"Operator ma prawo naliczać opłaty związane z powiadamianiem Abonenta o istniejących zaległościach w opłatach, ustawowych odsetek karnych, oraz kosztów za ponowne przyłączenie."
Usługi telekomunikacyjne
1553 2009-02-13 Sygn. akt XVII AmC 85/06
"Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (...) bez odszkodowania (...) w razie utraty przez Operatora wymaganych prawem uprawnień, zezwoleń lub pozwoleń co powoduje, że dalsze świadczenie usług...
Usługi telekomunikacyjne
1513 2008-10-30 Sygn. akt XVII AmC 28/08
"Operator może jednostronnie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać Umowę Abonencką (...) w przypadku, gdy zastosowana przez Operatora technologia nie pozwoli na osiągnięcie w Lokalu wymaganych parametrów łącza...
Usługi telekomunikacyjne
1512 2008-10-30 Sygn. akt XVII AmC 28/08
"Umowa Abonencka może być rozwiązana przez Operatora z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego."
Usługi telekomunikacyjne
1496 2008-09-10 Sygn. akt XVII AmC 59/05
"Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny właściwy miejscowo dla miejsca zawarcia umowy. "
Usługi telekomunikacyjne
983 2007-01-08 Sygn. akt XVII AmC 71/05
"Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia złożenia w punkcie sprzedaży (obsługi) wypowiedzenia umowy lub dnia wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta listu poleconego zawierającego wypowiedzenie umowy"
Usługi telekomunikacyjne
966 2006-12-08 Sygn. akt XVII AmC 110/05
"W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w § 6 pkt 2 Abonent traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach (...) uprawnień z tytułu niezgodności z umową"
Usługi telekomunikacyjne
965 2006-12-08 Sygn. akt XVII AmC 110/05
"W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w § 7 pkt 2 Użytkownik MixPlus traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach (...) uprawnień z tytułu...
Usługi telekomunikacyjne
797 2006-07-04 Sygn.Akt XVII AmC 21/04
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług wynikłe z faktu niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych"
Usługi telekomunikacyjne
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: