Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
4045 2012-11-22 Sygn. akt XVII AmC 525/12
"W przypadku awarii - potwierdzonej zgłoszeniem - trwającej ponad 24 godziny, wynikłej z winy Operatora zwróci on Abonentowi kwotę obliczoną w stosunku 1/30 abonamentu za Okres Rozliczeniowy za każdy dzień przerwy w działaniu...
Usługi telekomunikacyjne
4044 2012-11-22 Sygn. akt XVII AmC 525/12
"Reklamacje powinny być składane osobiście w siedzibie Operatora, telefonicznie lub w formie elektronicznej (e-mail) na adres wskazany przez Operatora, nie później niż 7 dni od zaistnienia problemu"
Usługi telekomunikacyjne
4043 2012-11-22 Sygn. akt XVII AmC 5739/11
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usługi"
Usługi telekomunikacyjne
4042 2012-11-22 Sygn. akt XVII AmC 5738/11
"14- dniowa zwłoka w płatnościach upoważnia Operatora do ograniczenia dostępu do części usług bez konieczności uprzedniego powiadomienia zalegającego Abonenta. Zawieszenie świadczenia usług powstałe na skutek zaległości nie...
Usługi telekomunikacyjne
4024 2012-11-16 XVII AmC 1262/12
"Abonent wyraża zgodę na przeniesienie przez Operatora praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych"
Usługi telekomunikacyjne
4007 2012-11-16 XVII AmC 5737/11
"Operator może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osoby trzecie po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony"
Usługi telekomunikacyjne
3947 2012-11-09 XVII AmC 5341/11
"Dostawca zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia usług i funkcjonowania Serwisów. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Serwisu"
Usługi telekomunikacyjne
3946 2012-11-09 XVII AmC 5340/11
"Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Serwisu"
Usługi telekomunikacyjne
3945 2012-11-09 XVII AmC 5339/11
"Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Serwisów zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu)"
Usługi telekomunikacyjne
3871 2012-10-25 XVII AmC 5342/11
"Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług dostępnych w ramach Serwisów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy"
Usługi telekomunikacyjne
3836 2012-10-17 XVII AmC 5492/11
"Z ważnych przyczyn Dostawca usług ma prawo do wprowadzenia ograniczenia ruchu w sieci dostępowej polegające na ograniczeniu ilości przesyłanych danych, ograniczenia współbieżności określonych usług, zablokowanie dostępu do...
Usługi telekomunikacyjne
3835 2012-10-17 XVII AmC 5491/11
"Dostawca usług ma prawo ograniczyć możliwość wykonywania pewnych czynności przez Abonentów (dotyczy to uruchamiania programów, nawiązywania połączeń z innymi systemami, odczytu lub zapisu zbiorów danych), o ile jest to...
Usługi telekomunikacyjne
3795 2012-10-08 XVII AmC 3628/11
"Mimo zawieszenia lub ograniczenia usług, o których mowa w § 31.1 (W przypadku zalegania Abonenta z płatnościami na rzecz Operatora, Operator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, które może być poprzedzone...
Usługi telekomunikacyjne
3794 2012-10-08 XVII AmC 3627/11
"Faktury i inne przesyłki wysłane przez Abonenta na podany przez niego adres uważa się za doręczone najpóźniej w 7 dniu od ich nadania w polskim urzędzie pocztowym"
Usługi telekomunikacyjne
3778 2012-10-05 XVII AmC 5194/11
"Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Operatora"
Usługi telekomunikacyjne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: