Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
4913 2013-06-17 XVII AmC 3507/12
"W przypadku rozwiązania umowy na czas określony przed jej upływem abonent zobowiązany jest do uiszczenia kary w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych)"
Usługi telekomunikacyjne
4896 2013-06-14 XVII AmC 2543/12
"Nie stanowią naruszenia Umowy krótkotrwałe przerwy w świadczeniu trwające nie dłużej niż 24 godziny, przerwy w świadczeniu usług internetowych lub pogorszenie jakości, spowodowane prowadzonymi przez Operatora pracami...
Usługi telekomunikacyjne
4777 2013-05-29 XVII AmC 2544/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie przerw i zakłóceń powstałych wskutek wadliwego działania łączy innych operatorów (...)"
Usługi telekomunikacyjne
4776 2013-05-29 XVII AmC 2542/12
"W przypadku, gdy przerwy w świadczeniu Usług lub pogorszenie jakości Usług są spowodowane awarią sieci, której usunięcie pozostaje w gestii Operatora i trwają dłużej niż trzy następujące po sobie dni od daty zgłoszenia przez...
Usługi telekomunikacyjne
4685 2013-05-22 XVII AmC 6627/12
"Eteria ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonamenta kary umownej w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w § 5 ust. 8 w wysokości 5000 zł...
Usługi telekomunikacyjne
4581 2013-04-30 XVII AmC 5793/11
"Dostawca usług nie odpowiada za brak dostępu do sieci Internet lub jego nienależytą jakość powstałe z przyczyn niezależnych od Dostawcy usług"
Usługi telekomunikacyjne
4580 2013-04-30 XVII AmC 5744/11
"Wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod ostatni wskazany adres uznaje się jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym"
Usługi telekomunikacyjne
4578 2013-04-30 XVII AmC 3255/12
"W przypadku niewykonania przez Abonenta obowiązku poinformowania o zmianach uznaje się, iż wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod jego dotychczasowym oznaczeniem i adresem jest prawidłowo doręczona i wywołuje skutki...
Usługi telekomunikacyjne
4505 2013-04-12 XVII AmC 5946/11
"W przypadku przerwy w dostępie do usługi nie wynikającej z winy użytkownika, a trwającej dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, przysługuje obniżenie opłaty o 1/30 opłaty miesięcznej za każdą pełną dobę między...
Usługi telekomunikacyjne
4490 2013-04-11 XVII AmC 3773/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi, będące następstwem (...) wyłącznie z winy osób trzecich"
Usługi telekomunikacyjne
4476 2013-04-11 XVII AmC 3513/12
"Odpowiedzialność Internet Union nie obejmuje utraconych przez Abonenta korzyści"
Usługi telekomunikacyjne
4462 2013-04-10 XVII AmC 5945/11
"Za czas kiedy użytkownik nie ma dostępu do sieci z powodu nie opłacenia w terminie abonamentu lub blokady nałożonej za rozsyłanie wirusów nie przysługuje zwrot bądź zmniejszenie opłaty miesięcznej"
Usługi telekomunikacyjne
4449 2013-04-10 XVII AmC 5460/11
"W wypadku roszczeń Abonenta niezależnie od ich przedmiotu i podstawy, odpowiedzialność finansowa Operatora jest ograniczona do maksymalnej wysokości niewykorzystanego abonamentu"
Usługi telekomunikacyjne
4448 2013-04-10 XVII AmC 5459/11
"Abonent nie ma prawa domagać się zwrotu części abonamentu za okres od daty rozwiązania umowy do końca okresu obrachunkowego w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu obrachunkowego"
Usługi telekomunikacyjne
4445 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Operator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji danych, nieprawidłową transmisją,...
Usługi telekomunikacyjne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: