Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
4444 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Operatora, chyba że postanowienia niniejszego regulaminu stanowią inaczej"(§ 12 pkt 8 regulaminu)
Usługi telekomunikacyjne
4443 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Zmiana regulaminu nie stanowi zmiany warunków umowy"(§ 12 pkt 7 regulaminu)
Usługi telekomunikacyjne
4442 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"W żadnym przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Abonenta lub osoby trzecie, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług...
Usługi telekomunikacyjne
4441 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"W przypadku umowy zawartej na czas określony, zostaje ona automatycznie przedłużona na okres 24 m-cy, zgodnie z obowiązującą promocją i cennikiem w dniu przedłużenia umowy, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w...
Usługi telekomunikacyjne
4440 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"W przypadku gdy abonent narusza w rażący sposób warunki niniejszej umowy lub regulaminu, zwleka z płatnościami powyżej 14 dni liczonych od momentu gdy operator wyznaczył termin płatności, operator może zawiesić świadczenie...
Usługi telekomunikacyjne
4439 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Zwrot abonentowi należności z tytułu uwzględnienia reklamacji następuje w formie zaliczenia jej na poczet należności Abonenta na rzecz Operatora z tytułu świadczonych na rzecz Abonenta usług telekomunikacyjnych"(§ 9 pkt 12...
Usługi telekomunikacyjne
4438 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Operatorowi przysługuje prawo do zmiany cen świadczonych usług w każdym czasie"(§ 6 pkt 18 regulaminu)
Usługi telekomunikacyjne
4437 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Zawieszenie usług w związku z przekroczeniem terminu płatności nie zwalnia Abonenta z opłat abonamentowych za okres zawieszenia"(§ 6 pkt 17 regulaminu)
Usługi telekomunikacyjne
4436 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Operator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty karnej za wznowienie świadczenia usługi zawieszonej w przypadku określonym w pkt 11. Opłatę reguluje cennik operatora"(§ 6 pkt 14 regulaminu)
Usługi telekomunikacyjne
4435 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"W przypadku gdy abonent narusza w rażący sposób warunki niniejszej umowy lub regulaminu, zwleka z płatnościami powyżej 14 dni liczonych od momentu gdy operator wyznaczył termin płatności, operator może zawiesić świadczenie...
Usługi telekomunikacyjne
4434 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"W razie nie otrzymania faktury w terminie, w którym była ona zwykle Abonentowi przekazywana, Abonent zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora i dokonania płatności na konto bankowe podane w...
Usługi telekomunikacyjne
4433 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Po rozwiązaniu umowy urządzenia stanowiące własność operatora podlegają odłączeniu od sieci protokolarnemu zwrotowi nie później niż do 14 dni od wygaśnięcia umowy. W przypadku nie zwrócenia sprzętu przez Abonenta w terminie...
Usługi telekomunikacyjne
4432 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"W razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod ostatni wskazany adres uważa się za prawidłowo doręczoną ze wszystkimi skutkami prawnymi"(§ 4...
Usługi telekomunikacyjne
4431 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"W przypadku umowy zawartej na czas określony, zostaje ona automatycznie przedłużona na okres 24 miesięcy, zgodnie z obowiązującą promocją i cennikiem w dniu przedłużenia umowy, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli...
Usługi telekomunikacyjne
4430 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Zmiany cennika usług i regulaminu nie stanowią zmiany umowy"(pkt 33 umowy)
Usługi telekomunikacyjne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: