Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
4429 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Nowy regulamin oraz cennik wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty jego ogłoszenia na stronie internetowej operatora"(pkt 31 umowy)
Usługi telekomunikacyjne
4428 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Strony zobowiązują się rozwiązywać sprawy sporne polubownie, a w ostateczności rozstrzygane będą przez Sąd rejonowy w Sierpcu"(pkt 28 umowy)
Usługi telekomunikacyjne
4427 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania nie świadczy bezpłatnych usług związanych z jego instalacją"(pkt 25 umowy)
Usługi telekomunikacyjne
4426 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"W przypadku gdy abonent narusza w rażący sposób warunki niniejszej umowy lub regulaminu, zwleka z płatnościami powyżej 14 dni liczonych od momentu gdy operator wyznaczył termin płatności, operator może zawiesić świadczenie...
Usługi telekomunikacyjne
4425 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Opłaty miesięczne płatne są z góry, termin płatności określa data na fakturze za dzień zapłaty uważa się wpływ należności na konto operatora"(pkt 21.1 umowy)
Usługi telekomunikacyjne
4424 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"W przypadku zawieszenia usługi w czasie trwania umowy na czas określony, okres zawieszenia dolicza się do okresu trwania umowy, okres na jaki została zawarta umowa automatycznie wydłuża się o okres zawieszonej usługi do...
Usługi telekomunikacyjne
4423 2013-04-05 XVII AmC 1251/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności z przyczyn nie leżących po stronie operatora, wynikających z działań lub zaniechań osób trzecich, w tym brak należytego działania sieci"(pkt 9 umowy)
Usługi telekomunikacyjne
4414 2013-04-04 XVII AmC 1567/12
"W przypadku niedopełnienia przez Abonenta tego obowiązku wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod dotychczasowy adres korespondencyjny będzie uznana za skutecznie doręczoną ze wszystkimi konsekwencjami dla Abonenta"
Usługi telekomunikacyjne
4383 2013-03-22 XVII AmC 752/12
"Wszelkie pisemne oświadczenia lub wezwania wysłane na adres drugiej strony listem poleconym a nie odebrane przez stronę, uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia awizowania"
Usługi telekomunikacyjne
4382 2013-03-22 XVII AmC 751/12
"Abonent nie może udostępniać innym osobom sygnału internetowego. Złamanie tego zakazu spowoduje: (...) obowiązek zapłaty na rzecz Operatora kary umownej w wysokości 4000 zł"
Usługi telekomunikacyjne
4381 2013-03-22 XVII AmC 750/12
"Ograniczenie lub zawieszenie Usług, o którym mowa w pkt 3 nie zwalnia Abonenta z terminowego uiszczania abonamentu"
Usługi telekomunikacyjne
4380 2013-03-22 XVII AmC 749/12
"W przypadku opóźnienia płatności przez Abonenta, Operator ma prawo (...) obciążyć Abonenta opłatą administracyjną z tytułu dochodzenia zaległych opłat, określoną w Cenniku Usług". "Opłata administracyjna - opłata windykacyjna...
Usługi telekomunikacyjne
4363 2013-03-20 XVII AmC 3492/12
"Bez względu na przyczynę rozwiązania Umowy opłata aktywacyjna, jaką poniósł Abonent, nie podlega zwrotowi, gdyż dotyczy ona kosztów poniesionych przez SERVCOM Sp. z o.o. w związku z doprowadzeniem instalacji do lokalu...
Usługi telekomunikacyjne
4362 2013-03-20 XVII AmC 3492/12
"Abonent jest zobowiązany, na każde żądanie umożliwić pracownikom SERVCOM Sp. z o.o. lub osobom upoważnionym, sprawdzenie stanu technicznego sieci SERV-NET, Gniazda Abonenckiego i Urządzenia, zainstalowanych w lokalu, w którym...
Usługi telekomunikacyjne
4361 2013-03-20 XVII AmC 5751/11
"Odpowiedzialność operatora wobec Abonenta na podstawie umowy w danym Okresie Rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty wynagrodzenia, jakie na podstawie Umowy Operator otrzymał od Abonenta w tym Okresie Rozliczeniowym"
Usługi telekomunikacyjne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: