Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
4360 2013-03-20 XVII AmC 5750/11
"Jeżeli zawieszenie Usług nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Abonenta, nie zwalnia to Abonenta z obowiązku zapłaty Opłat Abonamentowych za okres zawieszenia"
Usługi telekomunikacyjne
4359 2013-03-20 XVII AmC 5752/11
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz utracone przez Abonenta korzyści"
Usługi telekomunikacyjne
4260 2013-02-18 VI ACa 576/12
"Operator zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej"
Usługi telekomunikacyjne
4247 2013-02-13 XVII AmC 3738/10
"[...] W przypadku niewykonania przez Abonenta obowiązku poinformowania o zmianach, uznaje się, iż wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod jego dotychczasowym oznaczeniem i adresem jest prawidłowo doręczona i wywołuje...
Usługi telekomunikacyjne
4243 2013-02-13 XVII AmC 5743/11
"W przypadku rozwiązania Umowy lub zerwania Umowy Abonentowi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat"
Usługi telekomunikacyjne
4215 2013-01-31 XVII AmC 229/08
§ 12 ust 12 "O zmianie o której mowa w ust 2.10 i pkt 2.10.1 - 2.10.3 operator zobowiązany jest powiadomić abonenta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem podając przyczynę dokonywanych zmian, w formie ulotki lub informacji na...
Usługi telekomunikacyjne
4214 2013-01-31 XVII AmC 229/08
§ 2 ust 11 "Abonent jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w którym nastąpiła zmiana oferty programowej opisana w pkt 2.10.1-2.10.3, pod warunkiem doręczenia operatorowi oświadczenia w...
Usługi telekomunikacyjne
4213 2013-01-31 XVII AmC 229/08
§ 10 pkt 4 "Operator uprawniony jest do zmiany oferty programowej i/lub częstotliwości nadawanych programów telewizyjnych oraz zastrzega sobie prawo do zmiany systemu kodowania programów telewizyjnych lub programów Premium przy...
Usługi telekomunikacyjne
4212 2013-01-31 XVII AmC 229/08
§ 6 ust 10 "W przypadku, w którym abonent nie zgłosi operatorowi w trybie złożenia reklamacji braku rachunku za dany okres rozliczeniowy, wówczas za datę doręczenia rachunku uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego"
Usługi telekomunikacyjne
4211 2013-01-31 XVII AmC 229/08
§ 3 ust 4"Jeżeli przerwy w dostawie sygnału lub pogorszenie jakości sygnału udokumentowane przez uprawnione służby, są spowodowane awarią w sieci operatora i trwają dłużej niż następujące po sobie 48 godzin od daty zgłoszenia...
Usługi telekomunikacyjne
4196 2013-01-22 XVII AmC 4998/11
"W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysyłana przez Operatora, będzie uważana za skutecznie doręczoną"
Usługi telekomunikacyjne
4195 2013-01-22 XVII AmC 4996/11
"Reklamacje dotyczące przerw w działaniu sieci będą rozpatrywane w przypadku stwierdzenia przerw dłuższych niż 24 h"
Usługi telekomunikacyjne
4194 2013-01-22 XVII AmC 4995/11
"Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez Klienta w związku z korzystaniem z Usługi"
Usługi telekomunikacyjne
4193 2013-01-17 XVII AmC 1461/11
"Wszelkie spory wynikłe ze stosowania Umowy, Regulaminu oraz Cennika będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora"
Usługi telekomunikacyjne
4192 2013-01-17 XVII AmC 1460/11
"Wszelkie koszty postępowania sądowego lub windykacyjnego obciążają Abonenta"
Usługi telekomunikacyjne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: