Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 3628/11
Numer wpisu:3795
Data wpisu:2012-10-08
Data wydania wyroku:2012-08-10
Sygnatura akt:XVII AmC 3628/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów
Oznaczenie pozwanego:Nordisk Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Mimo zawieszenia lub ograniczenia usług, o których mowa w § 31.1 (W przypadku zalegania Abonenta z płatnościami na rzecz Operatora, Operator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, które może być poprzedzone wewnętrzną procedurą windykacyjną, która może obejmować m.in. wezwania Abonenta do uregulowania płatności (pisemne lub z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość) zawieszenie świadczenia Usług, ograniczenie świadczenia Usług, postępowanie mediacyjne, zaprzestanie świadczenia Usług) Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej w pełnej wysokości"
Branża:Usługi telekomunikacyjne
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi telekomunikacyjne"
numer data wpisu postanowienie branża
5829 2014-10-21 XVII AmC 538/12
"W przypadku odmowy zwrócenia lub uniemożliwienia deinstalacji przez Abonenta sprzętu Urządzeń w terminie wskazanym powyżej, Operator ma prawo do naliczenia lub obciążenia Abonenta karą umowną, równą odtworzeniowej wartości...
Usługi telekomunikacyjne
5794 2014-08-27 XVII AmC 732/12
"Realizacja Umowy może być uwarunkowana uiszczeniem jednorazowej opłaty instalacyjnej lub aktywacyjnej za Usługę wymienioną w Umowie. Opłata ta nie podlega zwrotowi bez względu na sposób rozwiązania Umowy"
Usługi telekomunikacyjne
5709 2014-06-03 XVII AmC 9804/12
"W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się (...) nie używać kart SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści lub treści podobnej, ale o jednakowym charakterze do osób lub grupy osób,...
Usługi telekomunikacyjne
5703 2014-05-26 XVII AmC 6087/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu przez Abonenta do Elektronicznych Kanałów Komunikacji w przypadku, gdy ograniczenie lub brak możliwości dostępu do Elektronicznych Kanałów Komunikacji nie wynika...
Usługi telekomunikacyjne
5702 2014-05-26 XVII AmC 6084/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora (takimi jak: działanie siły wyższej, przyczyny leżące po stronie Abonenta, itp.)"
Usługi telekomunikacyjne
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: