Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
2585 2011-09-21 XVII AmC 401/09
"Polkomtel może podjąć współpracę z innymi podmiotami w celu wspólnego oferowania Nagród Uczestnikom Programu lub w celu realizacji zamówień Nagród, z czym może być związana konieczność przekazania danych Uczestnika Programu...
Usługi telekomunikacyjne
2584 2011-09-21 XVII AmC 401/09
"Katalog nie jest ofertą handlową i Polkomtel nie gwarantuje stałej dostępności wskazanych w nim Nagród"
Usługi telekomunikacyjne
2583 2011-09-21 XVII AmC 401/09
"Polkomtel zastrzega sobie prawo do wycofania Nagrody w każdej chwili z listy Nagród bez podania przyczyny"
Usługi telekomunikacyjne
2567 2011-09-21 XVII AmC 3735/10
"Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo Dostawcy"
Usługi telekomunikacyjne
2539 2011-09-19 XVII AmC 1174/11
"Wszelką nie podjętą przez Abonenta korespondencję wysłaną na ostatnio znany Operatorowi adres do doręczeń uważa się za doręczoną skutecznie z chwilą jej zwrotu na adres Operatora."
Usługi telekomunikacyjne
2449 2011-07-19 XVII AmC 2193/10
"Ewentualne spory powstałe w związku ze sprzedażą towarów i usług przez Kellner Integral Komunikacja Sp. z o.o. rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Kellner Integral Komunikacja Sp. z o.o."
Usługi telekomunikacyjne
2448 2011-07-19 XVII AmC 2192/10
"W przypadku, gdy Zamawiający nie odbierze w terminie towaru i nie zgłosił przewidywanej niemożności odebrania towaru w terminie trzech dni od złożenia zamówienia, Kellner Integral Komunikacja Sp. z o.o. anuluje zamówienie...
Usługi telekomunikacyjne
2447 2011-07-19 XVII AmC 2191/10
"W przypadku nie dostarczenia na czas towaru lub usług spowodowanego okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Kellner Integral Komunikacja Sp. z o.o. Zamawiającemu spełniającemu warunki, o których mowa w pkt 15 powyżej...
Usługi telekomunikacyjne
2232 2011-03-02 XVII AmC 1482/09
"Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek...
Usługi telekomunikacyjne
2231 2011-03-02 XVII AmC 1482/09
"Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu"
Usługi telekomunikacyjne
2230 2011-03-02 XVII AmC 1482/09
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszenia konkursu z ważnych przyczyn"
Usługi telekomunikacyjne
2229 2011-03-02 XVII AmC 1482/09
"We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator"
Usługi telekomunikacyjne
2227 2011-03-02 XVII AmC 304/09
"Do czasu otrzymania płatności Operator zwolniony jest z wykonywania obowiązków zapisanych w umowie i Regulaminie. Ponowne wznowienie świadczenia usługi wymaga uregulowania zaległości oraz wniesienia stosownej zgodnej z...
Usługi telekomunikacyjne
2205 2011-02-28 XVII AmC 96/07
"W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Kara umowna dla Abonenta,...
Usługi telekomunikacyjne
2165 2011-02-07 XVII AmC 238/08
"W przypadku zawarcia umowy na czas określony, umowa po upływie tego okresu obowiązuje nadal przez czas nieokreślony, a abonament za usługi będzie zgodny z aktualnymi cennikami"
Usługi telekomunikacyjne
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: