Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
2906 2012-02-29 VI ACa 195/10
"Ponowne udostępnienie sygnału po uprzednim odłączeniu z powodu nieuregulowania należnych Opłat (...) - 73,30 PLN brutto"
Usługi telekomunikacyjne
2905 2012-02-29 XVII AmC 305/09
"Jeżeli Abonent będzie zalegać z uiszczeniem jakichkolwiek opłat na rzecz Operatora, wówczas Operator może wstrzymać świadczenie usług (przerwać dostarczanie sygnału do końcówki Sieci) do czasu uiszczenia zaległych opłat wraz z...
Usługi telekomunikacyjne
2772 2012-01-03 XVII AmC 3741/10
"(...) wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Tartel."
Usługi telekomunikacyjne
2750 2011-12-28 XVII AmC 514/09
"Włączenie do Sieci Telekomunikacyjnej P4 po zawieszeniu wszystkich usług z tytułu przekroczonego terminu płatności - 50 zł"
Usługi telekomunikacyjne
2749 2011-12-28 XVII AmC 514/09
"Włączenie do Sieci Telekomunikacyjnej P4 po zawieszeniu połączeń wychodzących z tytułu przekroczonego terminu płatności - 50 zł"
Usługi telekomunikacyjne
2748 2011-12-28 XVII AmC 514/09
"Operator może, według własnego wyboru, rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, lub zawiesić świadczenie Usług telekomunikayjnych bez odszkodowania w przypadku:...
Usługi telekomunikacyjne
2747 2011-12-28 XVII AmC 514/09
"2. Operator może, według własnego wyboru, rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania w przypadku:...
Usługi telekomunikacyjne
2746 2011-12-28 XVII AmC 514/09
"1. Operator może, według własnego wyboru, rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania w przypadku:...
Usługi telekomunikacyjne
2690 2011-11-02 XVII AmC 2108/10
"Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w zakresie określonym w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej,...
Usługi telekomunikacyjne
2689 2011-11-02 XVII AmC 1459/11
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za: (...) b) wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi (...)."
Usługi telekomunikacyjne
2656 2011-10-19 XVII AmC 805/11
"Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby operatora"
Usługi telekomunikacyjne
2609 2011-10-19 XVII AmC 3740/10
"Spory, które nie zostaną usunięte w drodze mediacji lub przez orzeczenie Sądu Polubownego Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego rzeczowo dla siedziby Freeconect Tlenofon"
Usługi telekomunikacyjne
2608 2011-10-19 XVII AmC 3739/10
"Spory, które nie zostaną usunięte w drodze mediacji lub przez orzeczenie Sądu Polubownego Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego rzeczowo dla siedziby Operatora"
Usługi telekomunikacyjne
2587 2011-09-21 XVII AmC 401/09
"Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku: (...) braku zamawianej Nagrody w magazynie"
Usługi telekomunikacyjne
2586 2011-09-21 XVII AmC 401/09
"Polkomtel zastrzega sobie prawo zmian wartości punktowych oferowanych w programie Nagród"
Usługi telekomunikacyjne
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: