Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - VI ACa 1077/13
Numer wpisu:5603
Data wpisu:2014-03-25
Data wydania wyroku:2013-11-06
Sygnatura akt:VI ACa 1077/13
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Maciej Bugajski, Grzegorz Kępa - ServCom w Krakowie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi około 21 dni roboczych plus czas przesyłek"
Uwagi:Apelacja powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. akt XVII AmC 1585/12. Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 6 listopada 2013 r., sygn. akt VI ACa 1077/13 zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2 uznając za niedozwolone i zakazując pozwanym wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy i w punkcie 4 dotyczącym opłaty od pozwu.
Branża:Usługi telekomunikacyjne
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi telekomunikacyjne"
numer data wpisu postanowienie branża
5829 2014-10-21 XVII AmC 538/12
"W przypadku odmowy zwrócenia lub uniemożliwienia deinstalacji przez Abonenta sprzętu Urządzeń w terminie wskazanym powyżej, Operator ma prawo do naliczenia lub obciążenia Abonenta karą umowną, równą odtworzeniowej wartości...
Usługi telekomunikacyjne
5794 2014-08-27 XVII AmC 732/12
"Realizacja Umowy może być uwarunkowana uiszczeniem jednorazowej opłaty instalacyjnej lub aktywacyjnej za Usługę wymienioną w Umowie. Opłata ta nie podlega zwrotowi bez względu na sposób rozwiązania Umowy"
Usługi telekomunikacyjne
5709 2014-06-03 XVII AmC 9804/12
"W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się (...) nie używać kart SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści lub treści podobnej, ale o jednakowym charakterze do osób lub grupy osób,...
Usługi telekomunikacyjne
5703 2014-05-26 XVII AmC 6087/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu przez Abonenta do Elektronicznych Kanałów Komunikacji w przypadku, gdy ograniczenie lub brak możliwości dostępu do Elektronicznych Kanałów Komunikacji nie wynika...
Usługi telekomunikacyjne
5702 2014-05-26 XVII AmC 6084/12
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora (takimi jak: działanie siły wyższej, przyczyny leżące po stronie Abonenta, itp.)"
Usługi telekomunikacyjne
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: