Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi finansowe
numer data wpisu postanowienie branża
1760 2009-11-20 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Zainteresowany nie ma prawa do zwrotu prowizji szczególnie w wypadku, gdy zainteresowany nie posiadał takiego zabezpieczenia, żeby mógł zaciągnąć pożyczkę, zainteresowany nie wykazał, że jest właścicielem zabezpieczenia przez...
Usługi finansowe
1759 2009-11-20 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Strony uzgodniły, że w wypadku, gdy pośrednik nie wykona czynności na podstawie żadnej z umów cząstkowych, a zainteresowany spełni wszystkie warunki ustalone w tej umowie lub w niektórej z zawartych umów cząstkowych, czy też...
Usługi finansowe
1758 2009-11-20 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Zainteresowany wyraża zgodę, ażeby wierzyciel w związku z oceną jego wiarygodności uzyskiwał informację od osób trzecich i zobowiązuje się że osoby trzecie informację o nim udzielają i w związku z tym udzieli pełnomocnictwo...
Usługi finansowe
1757 2009-11-18 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Zainteresowany uświadamia sobie, że jeżeli będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami pożyczka może być udzielona w innej walucie niż złoty, a mianowicie w koronach czeskich, dolarach amerykańskich, euro, słowackich koronach...
Usługi finansowe
1756 2009-11-18 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Zainteresowany: uświadamia sobie, że jeżeli nie będzie wykonywał swoich obowiązków płatniczych zgodnie z zawartymi umowami, nie osiągnie odpowiedniego poziomu wiarygodności i do niezawarcia umowy lub niewypłacenia kolejnej...
Usługi finansowe
1755 2009-11-18 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Zainteresowany: wyraża zgodę na zabezpieczenie pożyczki i w tym celu wystawi weksel in blanco oraz zobowiązuje się do zawarcia innych umów oferowanych przez pośrednika w ramach pakietu finansowego"
Usługi finansowe
1754 2009-11-18 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Zainteresowany: zobowiązuje się udostępniać i przekazywać pośrednikowi wszelkie dokumenty, które zażąda w wyznaczonym przez niego terminie"
Usługi finansowe
1753 2009-11-18 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Zainteresowany: zobowiązuje się informować pośrednika w terminie do 7 dni o (...) zawartych innych umowach z osobami trzecimi"
Usługi finansowe
1752 2009-11-18 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Zainteresowany wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych oraz wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie, przekazywanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu przewidzianym umową, marketingowym i...
Usługi finansowe
1751 2009-11-18 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Zainteresowany zobowiązuje się do regulowania swoich obowiązków wynikających z umowy oraz zawartych innych umów w ramach oferowanego pakietu finansowego terminowo i w pełnej wysokości oraz nierozwiązywać je"
Usługi finansowe
1576 2009-03-23 Sygn. akt XVII AmC 149/07
"Dom Maklerski może z ważnych powodów w każdej chwili odmówić przyjmowania dyspozycji"
Usługi finansowe
1422 2008-05-27 Sygn. akt XVII AmC 114/07
"W przypadku jeżli Dłużnik nie zapłaci prawidłowo pełnych 2 rat wg aktualnego Kalendarza rat lub w przypadku, jeśli Dłużnik zalega z zapłatą raty miesięcznej powyżej 30 dni lub w przypadku, jeżli Dłużnik zalega z zapłatą innego...
Usługi finansowe
1421 2008-05-27 Sygn. akt XVII AmC 114/07
"W przypadku zaległości z zapłatą raty o ponad: a) 15 dni po terminie płatności, Dłużnik zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości 8% danej raty, b) 30 dni po terminie płatności, Dłużnik zobowiązany jest do...
Usługi finansowe
1353 2008-03-06 Sygn. akt XVII AmC 96/05
"Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów. Spory powstałe na tle realizacji lub wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu polubownego, w którego skład wejdą trzy osoby tj....
Usługi finansowe
1304 2008-01-24 Sygn. akt XVII AmC 77/07
"Klienci, których NPP zostały zaakceptowane do wypłaty pierwszej tańszej pożyczki będą otrzymywać pocztą do podpisu umowy pożyczki, które po podpisaniu muszą zostać zwrócone do pożyczkodawcy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni,...
Usługi finansowe
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: