Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi finansowe
numer data wpisu postanowienie branża
828 2006-08-25 Sygn. akt XVII AmC 103/04
"W stosunku do klienta, który otrzymał pożyczkę, a który: a) nie dokonał w terminie spłaty jednej raty miesięcznej, zostanie doliczona opłata karna w wysokości 0,35% wysokości raty kompletnej za każdy dzień opóźnienia"
Usługi finansowe
827 2006-08-25 Sygn. akt XVII AmC 103/04
"Jeżeli powstanie zaległość w płaceniu rat klient zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz pożyczkodawcy zaległości wraz z opłatą karną w wysokości 0,35% kwoty raty kompletnej za każdy dzień zwłoki"
Usługi finansowe
826 2006-08-25 Sygn. akt XVII AmC 103/04
"Pożyczkodawca zobowiązuje się do przelania pożyczki w terminie 30 dni od podpisania umowy pożyczki po wywiązaniu się klienta ze wszystkich zobowiązań umowy przedwstępnej i umowy pożyczki"
Usługi finansowe
641 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 22/05
"Pożyczkodawca pobiera odsetki umowne w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki"
Usługi finansowe
640 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 22/05
"Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Pożyczkodawcy"
Usługi finansowe
615 2006-02-14 2 lutego 2005 r. sygn. akt XVII Amc 27/04
"Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty w wysokości ... Za każdy dzień zwłoki Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty 10% dodatkowych odsetek dziennie"
Usługi finansowe
575 2005-11-29 Sygn. akt XVII Amc 29/05
"Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby "Pro-Invest F & I"
Usługi finansowe
574 2005-11-29 Sygn. akt XVII Amc 29/05
"Pro-Invest F & I"zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wykonalności w przypadku, gdy: a) Pożyczkobiorca naruszył istotne postanowienia umowy; d)...
Usługi finansowe
573 2005-11-29 Sygn. akt XVII Amc 29/05
"Wynagrodzenie dla "Pro-Invest F & I"naliczane jest w wysokości 2.3% wartości pożyczki za każdy rok spłaty określony w § 2 umowy pożyczki. Wcześniejsza spłata lub skrócenie okresu spłaty pożyczki, w trakcie spłaty umowy nie...
Usługi finansowe
572 2005-11-29 Sygn. akt XVII Amc 29/05
"Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania "Pro-Invest F & I"o zamiarze zaciągnięcia pożyczek, kredytów bądź udzielania poręczenia oraz o podjęciu innych decyzji mających istotny wpływ na jego sytuację ekonomiczno-finansową"
Usługi finansowe
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 starsze
  • Adres publikacyjny: