Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi finansowe
numer data wpisu postanowienie branża
1100 2007-03-29 Sygn. akt XVII AmC 72/04
"Opłata przygotowawcza (bezzwrotna i negocjowana) - od 2,5% kwoty pożyczki"
Usługi finansowe
1099 2007-03-29 Sygn. akt XVII AmC 72/04
"Kara umowna - należna RAF w przypadku rozwiązania umowy przez pożyczkobiorcę - 5% wysokości pożyczki"
Usługi finansowe
1098 2007-03-29 Sygn. akt XVII AmC 72/04
"Na wniosek Pożyczkobiorcy zawarty w dyspozycji wypłaty pożyczki, transzy pożyczka może zostać przekazana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy po uiszczeniu opłaty za wypłatę gotówkową"
Usługi finansowe
1097 2007-03-29 Sygn. akt XVII AmC 72/04
"Wypłata pożyczki nastąpi (...) w transach. Pożyczkobiorca otrzyma dyspozycję wypłaty w terminie do 7 dni roboczych od momentu zaakceptowania dokumentów do zabezpieczeń. RAF zastrzega sobie prawo do decydowania o wysokości...
Usługi finansowe
1096 2007-03-29 Sygn. akt XVII AmC 72/04
"Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony podają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby RAF"
Usługi finansowe
1095 2007-03-29 Sygn. akt XVII AmC 72/04
"Opłata przygotowawcza za przygotowanie i zawarcie niniejszej umowy (...) jest bezzwrotna"
Usługi finansowe
1094 2007-03-29 Sygn. akt XVII AmC 72/04
"W przypadku wypowiedzenia umowy przez Pożyczkobiorcę lub przez RAF z winy Pożyczkobiorcy, jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji"
Usługi finansowe
1093 2007-03-29 Sygn. akt XVII AmC 72/04
"RAF zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy: f) Nastąpi zmiana przepisów prawnych utrudniających lub uniemożliwiających...
Usługi finansowe
1092 2007-03-29 Sygn. akt XVII AmC 72/04
"RAF zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy: a) Pożyczkobiorca naruszył istotne postanowienia umowy"
Usługi finansowe
1024 2007-02-19 Sygn. akt XVII AmC 34/06
"Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby pożyczkodawcy"
Usługi finansowe
1023 2007-02-19 Sygn. akt XVII AmC 34/06
"W przypadku gdy w terminie określonym w umowie pożyczka nie została zwrócona lub gdy umowa została przez Pożyczkodawcę wypowiedziana lub od niej odstąpił Strony zgodnie ustalają, że od kwoty pożyczki będą naliczane dzienne...
Usługi finansowe
979 2007-01-03 Sygn. akt XVII AmC 101/05
"Ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy"
Usługi finansowe
978 2007-01-03 Sygn. akt XVII AmC 101/05
"Opłaty dodatkowe, które ponosi Zleceniodawca: - (...) - za przyznanie okresu karencji w spłacie rat na 1 miesiąc - 50 PLN - za przyznanie okresu karencji w spłacie rat na 2 miesiące - 100 PLN - za wysłanie upomnienia za zwłokę...
Usługi finansowe
977 2007-01-03 Sygn. akt XVII AmC 101/05
"Do centrali Zleceniobiorcy Zleceniodawca przesyła - w trakcie obowiązywania umow - wyłącznie: a. wypowiedzenia umów przez wierzycieli, b. przedsądowe i przedegzekucyjne wezwania do zapłaty, c. sądowe nakazy zapłaty, d....
Usługi finansowe
976 2007-01-03 Sygn. akt XVII AmC 101/05
"(...) Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, jeżeli Zleceniodawca nie będzie terminowo regulował należności względem Zleceniobiorcy wynikających z załącznika nr 7 (...)"
Usługi finansowe
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: