Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi finansowe
numer data wpisu postanowienie branża
2241 2011-03-02 XVII AmC 18/10
"Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Prender na podstawie niniejszego regulaminu strony poddają jurysdykcji sądów polskich właściwych miejscowo dla siedziby Prender"(§ 18 Regulaminu)
Usługi finansowe
2240 2011-03-02 XVII AmC 18/10
"Prender zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uzupełnień w dowolnym czasie w niniejszym regulaminie"(§ 17 Regulaminu)
Usługi finansowe
2239 2011-03-02 XVII AmC 18/10
"Równocześnie Prender nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku przerw w działaniu platformy pożyczkowej lub awarii, lub wad serwisu."(§ 5 ust. 3 Regulaminu)
Usługi finansowe
2058 2010-10-21 XVII AmC 622/09
"W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z § 12 punkt 3 podpunkt c) ... Nykredit Realkredit A/S z siedzibą w Kopenhadze w Danii-Nykredit Realkredit A/S S.A. Oddział w Polsce z/s w Warszawie przysługuje prowizja za wcześniejszą...
Usługi finansowe
2014 2010-09-01 XVII AmC 9/10
"Korzystanie z Serwisu Finansowo.pl odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika"
Usługi finansowe
1998 2010-08-23 XVII AmC 10/10
"Finansowo.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie"
Usługi finansowe
1997 2010-08-23 XVII AmC 8/10
"Finansowo.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności, za żadne szkody powstałe w wyniku przerw w działaniu, awarii czy wad technicznych Serwisu"
Usługi finansowe
1930 2010-05-13 XVII AmC 148/08
"W przypadku gdy Pożyczkobiorca zawarł niniejszą umowę z opcją obsługi spłat pożyczki w miejscu zamieszkania, w dniu spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie, wymagalne stają się niezapłacone przez Pożyczkobiorcę...
Usługi finansowe
1929 2010-05-13 XVII AmC 148/08
"W dniu upływu terminu wypowiedzenia należne i wymagalne stają się niezapłacone przez Pożyczkobiorcę, kwoty wynagrodzeń Optima S.A. z tytułu umówionych a nie wykonanych wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy,...
Usługi finansowe
1766 2009-11-20 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Zainteresowany zobowiązuje się oprócz prowizji pokryć pośrednikowi wszelkie koszty związane z umową."
Usługi finansowe
1765 2009-11-20 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Pośrednik - oprócz prowizji ma prawo do zwrotu nakładów od zainteresowanego poczynionych w związku z umową"
Usługi finansowe
1764 2009-11-20 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Jeżeli w umowie mowa jest o jakimś obowiązku zainteresowanego, należy rozumieć, że zainteresowany zobowiązany jest spełnić ten obowiązek - o ile umowa lub ogólne warunki umowy nie mówią inaczej najpóźniej w terminie...
Usługi finansowe
1763 2009-11-20 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Zainteresowany wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych przekazanych pośrednikowi w celu opracowania niniejszej umowy. Dalej wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz...
Usługi finansowe
1762 2009-11-20 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Zainteresowany wyraża zgodę na to, by pośrednik oraz osoby trzecie przesłały mu komunikaty handlowe oraz oferty drogą elektroniczną"
Usługi finansowe
1761 2009-11-20 Sygn. akt XVII AmC 341/07
"Zainteresowany zobowiązuje się najpóźniej w terminie pięćdziesięciu dni od dnia podpisania niniejszej umowy przesłać listem poleconym oświadczenie uwierzytelnionym urzędowo podpisem, potwierdzające prawdziwość i kompletność...
Usługi finansowe
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: