Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi finansowe
numer data wpisu postanowienie branża
975 2007-01-03 Sygn. akt XVII AmC 101/05
"Opłata jest bezzwrotna w przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę lub z jego winy przez Zleceniobiorcę. (...) Strony ustalają, że zleceniobiorca zwróci zleceniodawcy wyłącznie nadpłacony kapitał"
Usługi finansowe
974 2007-01-03 Sygn. akt XVII AmC 101/05
"Zleceniobiorca rozpocznie realizację przedmiotu umowy po dostarczeniu przez Zleceniodawcę wymaganych dokumentów - prawidłowo wypełnionych - i wniesieniu opłaty za rozpatrzenie wniosku (...)."
Usługi finansowe
973 2007-01-03 Sygn. akt XVII AmC 101/05
"Zleceniobiorca w ramach potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji Zleceniodawcy względem każdego z osobna jego wierzycieli, w ramach obowiązywania umowy, może udzielić nieoprocentowanych kredytów gotówkowych na spłatę...
Usługi finansowe
945 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 77/03
"Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania postanowień umowy przedwstępnej. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu Strony mogą poddać jego rozstrzygnięcie sądowi...
Usługi finansowe
944 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 77/03
"Z tytułu przelewu praw i obowiązków umownych Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do wpłacenia na rzecz Pożyczkodawcy kwoty stanowiącej równowartość 3% kwoty pożyczki. Skutki prawne z jakimi wiąże się przelew praw i obowiązków...
Usługi finansowe
943 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 77/03
"W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. b pożyczkodawcy będzie przysługiwało prawo zatrzymania wpłaconej na jego rzecz przez pożyczkobiorcę 50% prowizji"
Usługi finansowe
942 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 77/03
"Jeżeli po wystawieniu promesy i przesłaniu jej Pożyczkobiorcy zaprzestanie on wywiązywania się z postanowień umowy Pożyczkodawca będzie uprawniony do jej unieważnienia. Nowa promesa może być wystawiona dopiero z chwilą...
Usługi finansowe
941 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 77/03
"Pożyczkobiorca wraz z powiadomieniem o jakim mowa w § 3 ust. 2 otrzyma (...) harmonogram spłaty rat, który z tą chwilą staje się integralną częścią umowy przedwstępnej"
Usługi finansowe
940 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 77/03
"Ilekroć w niniejszych warunkach mowa o: okresie spłaty pożyczki - należy przez to rozumieć ustalony w umowie przedwstępnej okres w jakim pożyczka ma zostać spłacona, określony szczegółowo w odrębnym dokumencie"
Usługi finansowe
856 2006-09-14 Sygn. akt. XVII AmC 86/05
"Obowiązek sprawdzenia czy pożyczkobiorca popadł w zwłokę spoczywa na poręczycielach"
Usługi finansowe
855 2006-09-14 Sygn. akt. XVII AmC 86/05
"Terminy określone w zawartej umowie są ścisłe, bez potrzeby udzielania dodatkowych terminów, specjalnych zawiadomień i wezwań"
Usługi finansowe
832 2006-08-25 Sygn. akt XVII AmC 103/04
"Oświadczam tym samym, że jestem świadom konsekwencji wynikających z Ogólnych Warunków Umowy Przedwstępnej Pożyczki oraz rezygnuję z jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy PKF "Skarbiec Sp. z o.o. i jej pracowników"
Usługi finansowe
831 2006-08-25 Sygn. akt XVII AmC 103/04
"Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów. Spory powstałe na tle realizacji lub wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, w którego skłąd wejdą trzy osoby tj....
Usługi finansowe
830 2006-08-25 Sygn. akt XVII AmC 103/04
"W przypadku, gdyby w przyszłości ustanowiono obciążenia obejmujące niniejszą umowę lub jakąkolwiek operację z niej wynikającą, wówczas będą one obciążać klienta"
Usługi finansowe
829 2006-08-25 Sygn. akt XVII AmC 103/04
"W przypadku zalegania z co najmniej dwoma ratami pożyczkodawca może również wystosować (nie częściej niż raz w tygodniu) upomnienie. Każdorazowe wystawienie upomnienia podlega opłacie w wysokości 50,00 zł"
Usługi finansowe
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: