Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi finansowe
numer data wpisu postanowienie branża
5355 2013-10-17 XVII AmC 1765/11
"Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do właściciela rachunku ROR: 30 PLN"
Usługi finansowe
5354 2013-10-17 XVII AmC 1765/11
"Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy/pożyczkobiorcy: 35 PLN"
Usługi finansowe
5353 2013-10-17 XVII AmC 1765/11
"Korespondencję, która jest przesyłana listem poleconym na adres wskazany przez Posiadacza rachunku, awizowaną a nie odebraną przez adresata, uważa się za doręczoną w dacie pierwszego awizowania"
Usługi finansowe
5352 2013-10-17 XVII AmC 1765/11
"Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w § 25 pkt 2. W szczególności wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli: (...)"
Usługi finansowe
5351 2013-10-17 XVII AmC 1765/11
"Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli prowizji i opłat z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu: (...)."
Usługi finansowe
5350 2013-10-17 XVII AmC 1765/11
"Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dopisywane są na zasadach i w terminach ustalonych przez Zarząd Kasy, które podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach...
Usługi finansowe
5250 2013-09-16 XVII AmC 761/13
"Z zastrzeżeniem pkt 5 i 7 oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Zarząd SKOK wynoszącej w dniu zawarcia umowy 18.00% w skali roku. Zmiana oprocentowania pożyczki może nastąpić w przypadku zmiany:...
Usługi finansowe
4953 2013-06-18 XVII AmC 5413/11
"PDK S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym, lub stronach z nim powiązanych. Wszelkie ryzyko z tytułu...
Usługi finansowe
4843 2013-06-12 XVII AmC 1454/12
"Po złożeniu wniosku o wypłatę lub wypłatę w ratach przez osobę uprawnioną Dom Maklerski sprzeda instrumenty finansowe znajdujące się na Rachunku IKE, w odpowiedniej ilości, ale wg własnego uznania, w terminie nie pomniejszym...
Usługi finansowe
4761 2013-05-29 XVII AmC 2566/11
"Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w § 25 pkt 2. W szczególności wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli: (...)."
Usługi finansowe
4702 2013-05-22 XVII AmC 1327/09
"Pożyczkobiorca może spłacić całość Łącznego zobowiązania przed terminem ustalonym w Umowie pożyczki. W takim przypadku Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pomniejszenia jego niespłaconego Łącznego zobowiązania wobec...
Usługi finansowe
4532 2013-04-23 VI ACa 1018/12
"Informacja o zmianie "tabeli opłat i prowizji"podawana jest do wiadomości członków przez umieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez kasę"
Usługi finansowe
4397 2013-03-28 XVII AmC 2780/11
"Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 500,00 zł do 2.000,00 zł: 30 zł"
Usługi finansowe
4395 2013-03-28 XVII AmC 2973/11
"Opłata za wysłanie monitu do kredytobiorcy - 10 zł"
Usługi finansowe
4394 2013-03-28 XVII AmC 2972/11
"Opłata za wysłanie monitu do poręczyciela - 10 zł"
Usługi finansowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: